Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6595
Title: Education: Dialogical Search and Socio-Cultural Adaptation
Other Titles: Освіта: діалогічний пошук та соціокультурна адаптація
Authors: Borinshteyn, Yevgen Ruslavovych
Боринштейн, Евгений Руславович
Борінштейн, Євген Руславович
Atamanyuk, Zoya Mykolaivna
Атаманюк, Зоя Николаевна
Атаманюк, Зоя Миколаївна
Ortynska, Nataliia
Ортинська, Наталія Володимирівна
Keywords: education
science
social adaptation
transformation of values
socio-cultural adaptation
dialogical search of truth
освіта
наука
соціальна адаптація
трансформація цінностей
соціокультурна адаптація
діалогічний пошук істини
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Borinshteyn Y. R. Education: Dialogical Search and Socio-Cultural Adaptation / Y. R. Borinshteyn, Z. M. Atamanyuk, N. Ortynska // Наука і освіта. - 2017. - №12. - С.140-145.
Abstract: Education plays an important role in the process of modernizing society, promotes mutual understanding and intercultural dialogue, it is the center for the development of a new generation of specialists and leaders. It is a specific form of a dialogue in which the systems of subject-object and subject-subject relations are constructive in nature and where hegemony affects the processes of understanding and clarification of truth. According to the results of the survey it has been proved that in the conditions of modern Ukraine there is a socio-cultural adaptation of citizens to two contradictory processes of modernization (Western model) and traditional national reconstruction. Dialogue looks like intellectual communication in the educational space of information civilization. It determines the educational and cultural levels of a modern person, his/her professional competence and responsibility. The correspondence between the level of social needs and the level of satisfaction determines the level of social adaptation. It is the readiness of a person and the society for a dialogic search, their value orientation for a dialogic search, which determines the success of socio-cultural adaptation. У статті проаналізована освіта як діалогічний пошуку істини та спосіб соціальної адаптації. Для розкриття проблеми було розглянуто освіту як специфічний комунікативний акт; проаналізовано сутність і роль діалогу як форми пошуку істини в освітньому акті та показали освіту як форму соціокультурної адаптації. Було проведено опитування, в якому взяли участь 93 експерти. Здобуття освіти є способом соціальної адаптації людини в суспільстві, необхідною умовою життєвого успіху. Суттєву роль освіта відіграє у процесі модернізації суспільства, сприяє взаєморозумінню та міжкультурному діалогу, є центром підготовки нової генерації фахівців та лідерів. Виявлено, що освіта – це та специфічна форма діалогу, в якій системи суб'єктно-об'єктних і суб'єктносуб'єктних відносини носять творчий конструктивний характер і де гегемонія тільки шкодить процесам розуміння і з'ясування істини. За результатами опитування доведено, що умовах сучасної України відбувається соціокультурна адаптація громадян до двох суперечливих за своєю природою процесів модернізаційного (західного зразка) і традиціоналістського національно-відновлювального характеру. Діалог в освітньому просторі інформаційної цивілізації виглядає як інтелектуальна комунікація. Вона обумовлює освітній і культурний рівні сучасного суб'єкта, його професійну компетентність і відповідальність. Відповідність між рівнем соціальних потреб і рівнем їхнього задоволення і визначає рівень соціальної адаптації. Саме готовність людини та суспільства до діалогічного пошуку, їх ціннісна спрямованість на діалогічний пошук визначають успішність соціокультурної адаптації.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6595
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borinshtein.pdf583.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.