Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6592
Title: Legal Consciousness of Young People as a Prerequisite of Social Environment
Other Titles: Правосвідомість юного покоління як необхідна умова соціального середовища
Authors: Fedorchenko, Nataliіa
Федорченко, Наталія Володимирівна
Kalaur, Ivan
Калаур, Іван Романович
Liubarets, Vladyslava
Любарець, Владислава Вікторівна
Keywords: legal awareness
legal culture
youth
student
group
social environment
research
правосвідомість
правова культура
юність
учень
група
соціальне середовище
дослідження
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Fedorchenko N. Legal Consciousness of Young People as a Prerequisite of Social Environment / L. Fedorchenko, I. Kalaur, V. Liubarets // Наука і освіта. - 2017. - №12. - С.120-127.
Abstract: The paper aims to study senior school students’ legal consciousness in terms of social environment. The following factors of legal consciousness have been distinguished: legal literacy of students, mature civil qualities, the extent of their legal responsibility. The experiment was conducted in three stages. At the first stage, a comparative experiment was carried out in order to identify the level of legal literacy of students at a general educational institution and an out-of-school institution “Young Civil Society Leaders School”. At the second stage, a comparative analysis was carried out on assessing the level of maturity of students’ civic qualities: democracy, social initiative, humanism, ethnicity, patriotism, public consciousness, national dignity, devotion to the Ukrainian state creation, state optimism, and political will. At the third stage, the degree of legal responsibility of students was studied. The most important role in the development of legal consciousness of the younger generation must be played by an updated and rationally constructed system of moral, labor and intellectual education able to ensure the formation of their active life-affirming mentality and the transformation of the culture of legal behavior into an inalienable quality of an individual. According to the research results, there is a necessity to update the content of school curriculum aimed at forming the legal education of students. Становлення України як соціальної, демократичної, правової держави потребує суттєвого підвищення правосвідомості громадян, їх правової культури. Правова свідомість відображає правову дійсність. Метою статті є дослідження правосвідомості учнів старших класів в умовах соціального середовища. Проаналізовано значення правосвідомості та правової культури у становленні громадянського суспільства. На основі узагальнення наукових джерел розкрито особливості і змістове наповнення понять «правосвідомість», «соціалізація», «правова соціалізація». Означено соціальну спрямованість правосвідомості юного покоління. Охарактеризовано три групи таких факторів усвідомлення людьми права як регулятора відносин. Досліджено психологічні чинники процесу правосвідомості: правова грамотність учнів старшої школи; сформованості громадянських якостей; ступінь їх правової відповідальності. Експеримент проводився на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 м. Києва, яка працює за проектом «Школа юних лідерів громадянського суспільства» та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №201 м. Києва, де право вивчається лише у рамках шкільної програми. Подано коротку характе ристику позашкільного навчального закладу «Школа юних лідерів громадянського суспільства»: мета, завдання, викладацький склад, методи і форми формування правосвідомості підростаючого покоління під час педагогічного процесу. Експеримент охоплював три етапи. На першому етапі проведено порівняльний експеримент з метою виявлення рівня правової грамотності учнів загальноосвітнього навчального закладу і позашкільного закладу Школи юних лідерів громадянського суспільства. На другому етапі виконано порівняльний аналіз на визначення рівня сформованості громадянських якостей учнів: демократичність, суспільна ініціативність, гуманізм, етнічність, державна патріотичність, громадська свідомість, національна гідність, відданість справі українського державотворення, державний оптимізм, політична воля. На третьому етапі досліджено ступінь правової відповідальності учнів. Найважливішу роль у розвитку правової свідомості молодого покоління повинна відіграти оновлена і раціонально побудована система морального, трудового й інтелектуального виховання, яка спроможна забезпечити формування їхнього активного життєстверджуючого менталітету і перетворення культури правової поведінки в невід’ємну властивість особистості. Встановлено необхідність оновлення змісту шкільної програми, направленої на формування правової освіченості учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Окреслено перспективу подальших досліджень, направлену на профілактику комплексів психологічних заходів оптимізації процесу формування правових знань учнів загальноосвітніх навчальних класів, що сприятиме мотивації у необхідності формування їхньої правосвідомості.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6592
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedorchenko.pdf659.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.