Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6587
Title: Peculiarities of Implementing Inclusive Education in Ukraine
Other Titles: Особливості реалізації системи інклюзивної освіти в украіні
Authors: Kuzava, Іryna
Кузава, Ірина Борисівна
Stasiuk, Liudmyla
Стасюк, Людмила Павлівна
Savchenko, Nataliia
Савченко, Наталія Сергіївна
Keywords: inclusive education
preschool education
children with psychological and physical development peculiarities
інклюзивна освіта
дошкілля
діти із особливостями психофізичного розвитку
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Kuzava I. Peculiarities of Implementing Inclusive Education in Ukraine / I. Kuzava, L. Stasiuk, N. Savchenko // Наука і освіта. - 2017. - №12. - С.85-90.
Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that in recent years the scientific interest to the issue of inclusive education as a process of ensuring equal rights to receive educational services for children with different levels of psychological and physical development at the place of residence in favorable conditions of a comprehensive educational institution is rapidly increasing. And the above-mentioned requires proper methodological, pedagogical and psychological support. We can state that inclusive education in Ukraine is predominantly spontaneous. In particular, a significant number of children with peculiarities of psychophysical development in the pre-school period do not receive necessary education due to the lack of corrective assistance in the modern system of preschool education. The purpose of the study is to present the results on the practical implementation of an experimental model of the inclusive education system and its impact on the development and socialization of preschoolers who need correction of psychological and physical development. As a result of the study, it was proved that the effectiveness of the practical implementation of the model is due to a combination of stages of the method in terms of the comprehensive pre-school educational institution with the aim of forming a tolerant attitude towards people who need correction of psychophysical development. Актуальність теми обумовлена тим, що останнім часом стрімко зростає науковий інтерес до проблеми інклюзивного навчання як процесу забезпечення рівних прав на одержання освітніх послуг дітьми із різним рівнем психофізичного розвитку за місцем проживання у сприятливих умовах загальноосвітнього навчального закладу. А це, в свою чергу, потребує належного методологічного педагогічного та психологічного забезпечення. По суті можемо констатувати, що інклюзивна освіта в Україні має переважно стихійний характер. Зокрема, значна частка дітей із особливостями психофізичного розвитку у дошкільний період не отримує необхідних навчально-виховних і корекційно-компенсаторних впливів через відсутність корекційної допомоги у сучасній системі дошкілля. Метою дослідження є презентація результатів дослідження практичної реалізації експериментальної моделі системи інклюзивної освіти та її впливу на розвиток та соціалізацію дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку. В експерименті взяли участь 43 дитини. У результаті дослідження доведено, що ефективність практичної реалізації моделі обумовлена сукупністю етапів методики її впровадження в умовах загальноосвітнього дошкільного навчального закладу з метою формування у суспільства толерантного ставлення до осіб, які потребують корекції психофізичного розвитку. Результати формувального експерименту підтвердили педагогічну прогностичність концептуальних підходів щодо розробки та впровадження експериментальної моделі практичної реалізації системи інклюзивної освіти її об’єктами (дітей дошкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку і суб’єктів (вихователів і батьків)). Спираючись на експериментально перевірені та обґрунтовані у статті теоретичні, методичні та практичні аспекти інклюзивної освіти, важливо утверджувати думку про те, що діти дошкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку, мають право сповна скористатися можливостями суспільства і повинні спілкуватися зі своїми здоровими однолітками. Це надзвичайно важливий момент, оскільки наше суспільство досі ще не прийшло до усвідомлення необхідності та значущості присутності «особливих дітей» у середовищі своїх «нормальних» однолітків. Однак, термін «інклюзія» передбачає не лише забезпечення освітою дітей із особливостями психофізичного розвитку, але й просторове їх розміщення у загальноосвітній групі з відповідним забезпеченням успішності навчального процесу. Тому, для того, щоб інклюзія (включення) стали успішними, має змінитись саме середовище, в якому знаходиться дитина з психофізичними порушеннями.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6587
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzava.pdf540.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.