Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6576
Title: Using Interactive Whiteboard at English Lessons for Law Students
Other Titles: Інтерактива дошка для активізації пізнавальної діяльності при викладанні професійної англійської
Authors: Holubnycha, Liudmyla
Голубнича, Людмила Олександрівна
Shatrava, Serhii
Шатрава, Сергій Олександрович
Keywords: interactive whiteboard
intensification of cognitive activity
students
teaching English
non-linguistic higher educational institution
інтерактивна дошка
активізація пізнавальної діяльності
студенти
викладання англійської мови
нелінгвістичний вищий навчальний заклад
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Holubnycha L. Using Interactive Whiteboard at English Lessons for Law Students / L. Holubnycha, S. Shatrava // Наука і освіта. - 2017. - №12. - С.24-30.
Abstract: The paper deals with the issue of teaching a foreign language with the help of up to date interactive equipment in non-linguistic higher educational institutions. The researched topic is relevant as, on the one hand, innovative teaching technologies are considered to be effective in acquisition of knowledge, skills and abilities, which are required in the modern society, on the other hand, the role of foreign languages is rapidly growing in the global world. The study describes the pedagogical experiment, which has been held in Yaroslav Mudryi National Law University. The purpose of the article is to substantiate the technique of using an interactive whiteboard at professional foreign language classes. Empirical (diagnostic) methods such as: observation, questionnaires, discussions and pedagogical experiment were used to study the effectiveness of applying an interactive whiteboard at professional English classes for improving a foreign language proficiency of students. Statistical methods helped to assess the results of the pedagogical experiment. Comparison of the results of the tests conducted at the beginning and at the end of the experiment have made it possible to prove the effectiveness of the suggested technique of using an interactive whiteboard for teaching professional English. У роботі розглядається проблема навчання іноземної мови за допомогою сучасного інтерактивного облад- нання в нелінгвістичних вищих навчальних закладах. Дослідження є актуальним, оскільки, з одного боку, інно- ваційні технології навчання вважаються ефективними у набутті знань, навичок та здібностей, які необхідні в сучасному суспільстві, з іншого боку, роль іноземних мов швидко зростає в глобалізованому світі. Дослідження описує педагогічний експеримент, який проводився в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Метою статті є обґрунтування методології використання інтерактивної дошки при вивченні іноземної мови професійного спрямування. Для вивчення ефективності застосування інтерактивної дошки при викладанні англійської мови професійного спрямування використовувалися емпіричні (діагностичні) методи, такі як спо- стереження, анкетування, дискусії. Статистичні методи допомогли оцінити результати педагогічного експери- менту. Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Іноземна мова» за такими тематичними блока- ми: «Правові системи світу», «Юридична професія», «Судочинство», «Функції прокуратури», «Діяльність слід- чого», «Адвокатська діяльність», «Нотаріальна система» «Права людини та міжнародне право» було розробле- но систему вправ, розрахованих на використання за допомогою інтерактивної дошки, які мали відносно неве- ликий ступінь проблемності відносно змісту висловлювань, що знімало додаткові складнощі та дозволяло сту- дентам зосередитися саме на англійській мові. Можливості інтерактивної дошки сприяли використанню значної кількості візуальних та вербальних опор, які було застосовано не тільки для навчання аудіювання, а перш за все, для навчання мовлення на всіх його етапах. Для підвищення ефективності навчання іноземної мови, спря- мованої на комунікацію, вправи виконувалися комплексно, а не ізольовано одна від одної. Порівняння резуль- татів тестів, що проводилися на початку та наприкінці експерименту, дозволило статистично підтвердити ефек- тивність авторської методики використання інтерактивної дошки для викладання професійної англійської мови.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6576
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holubnycha.pdf600.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.