Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/655
Title: Bloom’s taxonomy and its role in academic writing and reading skills training at english classes
Other Titles: Таксономия Блума та її роль у формуванні навичок академічного письма та читання на заняттях з англійської мови
Authors: Korzh, O.
Корж, О. Ю.
Keywords: educational process
thinking process
educational learning objectives
Bloom’s taxonomy
higher education
levels of knowledge
cognitive area
learning activity
academic writing/reading skills
English classes
knowledge
comprehension
application
analysis
synthesis
evaluation.
освітній процес
процес мислення
педагогічне цілепокладання
таксономія Блума
рівні засвоєння знань
когнітивна область
навчальна діяльність
навички академічного письма/читання
заняття з англійської мови
знання
розуміння
застосування
аналіз
синтез
оцінювання
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Korzh, O. YU.Bloom’s taxonomy and its role in academic writing and reading skills training at english classes / O. YU. Korzh // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – №2. – С. 111-116.
Abstract: Under modern changeable conditions of the information society, students do not need ready information, but they rather require the methods and best possible ways to obtain, comprehend and apply their knowledge. In the area of education, this leads to increased interest on the part of teachers both to the problem of formation and development of academic writing/reading skills at English classes, and to the problem of effective learning objectives setting. The issue of effective pedagogical goal setting for the development of students’ academic writing/reading skills at English classes is currently one of the most significant in the field of higher education. At the same time, the purpose of the training determines what knowledge, skills and abilities students should possess after graduation, and educational tasks give the answer to the question of how to move towards the goal. The essence of the Bloom’s taxonomy is considered in the article, both in the aspect of educational goal setting and in the development of students’ academic writing/reading skills at English classes. Also, the advantages and disadvantages of applying the taxonomy in the educational process of higher education in general and in English language training in particular are given.В сучасних мінливих умовах інформаційного суспільства студенти потребують не стільки готової інформації, скільки методів її отримання, осмислення і застосування. У сфері освіти це веде до зростання інтересу з боку педагогів як до проблеми формування і розвитку у студентів навичок академічного письма/читання на заняттях з англійської мови, так і до проблеми ефективної постановки педагогічних цілей. Актуальність теми полягає в тому,що проблема ефективного педагогічного цілепокладання для розвитку навичок академічного письма/читання на заняттях з англійської мови наразі є однією з головних у сфері вищої освіти. При цьому мета навчання визначає,якими знаннями, уміннями і навичками повинен володіти той, кого навчають, після закінчення навчання, а завдання навчання відповідають на питання, як рухатися до мети. Метою статті є аналіз сутності таксономії Блума, як в аспекті педагогічного цілепокладання, так і в аспекті розвитку навичок академічного письма/читання на заняттях з англійської мови. Також ставиться завдання виявити переваги та недоліки її застосування як в освітньому Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 2 116 процесі вищої школи, так і в процесі викладання англійської мови. Протягом багатьох років фахівці в галузі освіти прагнули розробити наочну і доступну теорію, яка, з одного боку, допомогла б педагогам в ефективному і систематичному розвиткові у студентів навичок письма/читання на заняттях з англійської мови, а з іншого, – сприяла б правильній постановці педагогічних цілей у навчанні англійській мові. Найвідомішою моделлю, яка описує як процес набуття знань, так і цілі освіти, є таксономія Блума (Bloom‟s Taxonomy), що включає в себе шість навичок мислення, або педагогічних цілей навчання, представлених від базового до найвищого рівня. В умовах сучасного інформаційного суспільства таксономія Блума викликає новий сплеск дослідницького інтересу, адже її можна розглядати в якості основної концепції в сучасній теорії навчання і, зокрема, в галузі розвитку навичок академічного письма/читання на заняттях з англійської мови. Вона дозволяє одночасно враховувати рівень складності у навчанні англійської мови і дає можливість не тільки переходити від одного рівня складності до іншого, а й стежити за прогресом учнів саме у цій галузі знання за умови наступності в типах і організації завдань. Мета таксономії Блума у викладанні англійської мови – мотивувати педагогів фокусуватися на всіх трьох сферах (когнітивній, афективній і психомоторній), пропонуючи, таким чином, найбільш повну форму навчання.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/655
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корж О..pdf226.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.