Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6490
Title: Relationship Between Marital Adjustment and Tolerance Level
Other Titles: Зв’язок між подружньою сумісністю та рівнем толерантості
Authors: Ersanli, Dr. Ercümend
Ерсанли, Ерджюменд
Özcan, Özkan
Озджан, Озкан
Keywords: marriage
marital adjustment
marital satisfaction
tolerance
marital duration
шлюб
подружня сумісність
подружнє задоволення
толерантність
подружжя
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Ersanli Dr. E. Relationship Between Marital Adjustment and Tolerance Level / Dr. E. Ersanli, Ö. Özcan // Наука і освіта. - 2017. - №9. - С.116-130.
Abstract: In this study, the correlation between martial adjustment and tolerance levels taking into account such variables as gender, age, education level of individuals and their spouses, duration of marriage, perceived socio-economic and happiness levels, a place of residence, were investigated. The data were collected with Martial Adjustment Scale developed by Locke and Wallace (1959) and adapted to Turkish by Tutarel-Kışlak (1999), Tolerance Scale developed by Ersanlı (2011), and personal information form. The sample consisted of 300 married individuals which were 150 married women and 150 married men. 194 participants lived in urban areas and 106 participants lived in rural areas. The data were analysed with Spearman’s Rho statistics and Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. The results of statistical analysis showed no significant difference between martial adjustment and tolerance levels of married individuals. Tolerance level of married individuals depends on gender; martial adjustment level of married individuals was different accounting for education level of individuals and their spouses, perceived happiness levels, and the living area variables. There was no significant difference between age, duration of marriage, and perceived socio-economic level and marital adjustment and tolerance levels. The findings of the research were interpreted based on literature and suggestions were made for future studies. У статті представлено результати дослідження зв’язку між подружньою сумісністю та рівнем толерантнос- ті з урахуванням таких змінних, як стать, вік, рівень освіти, тривалість шлюбу, соціально-економічний рівень, місце проживання. Для дослідження було використано шкалу подружньої сумісності, розроблену Локком і Уоллесом (1959) в адаптації турецькою мовою Тутарелема-Кишлака (1999), шкалу толерантності, розроблену Ерсанли (2011) та авторську анкету. В експерименті взяли участь 300 одружених осіб, серед яких – 150 заміж- ніх жінок та 150 одружених чоловіків. 194 учасники проживали в містах, а в сільській місцевості проживали 106 респондентів. Дані були проаналізовані за допомогою статистики коефіцієнта кореляції рангу Спірмена, Крускала-Уолліса та Манна-Уітні. Результати статистичного аналізу не показали суттєвої різниці між коефіціє- нтом подружньої сумісності та рівнем толерантності одружених осіб. Виявлено, що рівень толерантності одру- жених осіб залежить від статі: він більший у чоловіків, порівняно з жінками. Однак, не було зафіксовано різни- ці у рівнях подружньої сумісності залежно від віку. Помічено деяку різницю у рівнях подружньої сумісності залежно від рівня освіти, однак це не стосується рівня толерантності. Рівень у подружньої сумісності людей з початковою освітою є вищим у порівнянні з одруженими людьми, що мають повну середню або вищу освіту. Було зафіксовано, що чим вищим є рівень освіти, тим нижчим є рівень подружньої сумісності. Не помічено різниці у досліджуваних рівнях залежно від тривалості шлюбу та соціально-економічного статусу. Виявлено відмінності залежно від місця проживання респондентів: рівень подружньої сумісності жителів сільських райо- нів був вищим у порівнянні з респондентами, що живуть у містах. Однак щодо рівня толерантності такої різ- ниці помічено не було.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6490
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ersanli.pdf758.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.