Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6400
Title: Forming Students’ Motivation For Creativity By Means of Edward De Bono’s “Six Thinking Hats” Technique
Other Titles: Формування в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяль- ності за методикою «шість капелюхів мислення» Едварда Де Боно
Authors: Lystopad, Oleksiy Anatoliyovych
Листопад, Олексій Анатолійович
Листопад, Алексей Анатольевич
Mardarova, Iryna Kostyantynivna
Мардарова, Ірина Костянтинівна
Мардарова, Ирина Константиновна
Kuk, Tomash
Кук, Томаш
Keywords: creativity
motivation to creative work
students
six thinking hats
Edward de Bono
higher education
творчість
мотивація до творчої професійної діяльності
студенти
Едвард де Боно
креати- вність
вища освіта
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Lystopad O. A. Forming Students’ Motivation For Creativity By Means of Edward De Bono’s “Six Thinking Hats” Technique / O. A. Lystopad, I. K. Mardarova, T. Kuk // Наука і освіта. - 2017. - №8. - С. 93-96.
Abstract: The paper aims to reveal the peculiarities of forming future specialists’ motivation for creativity with the help of Edward de Bono’s “Six Thinking Hats” technique during the lessons of “New Informational Technologies in Education” discipline. 32 students took part in the experiment which was aimed at examining the peculiarities of the formation of students’ motivation for creativity by means of A. Rean’s “Motivation for Success and Fear of Failure Inventory”. The initial results have shown that most of the students were characterized by self-distrust and their motivation for success was low. After implementing the “Six Thinking Hats” technique into the educational process the motivation to succeed increased in most respondents, which means that it is an efficient tool for the development of students’ skills of coping with problems and as a result, increasing motivation for creativity. Розкрито особливості формування в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяльності за ме- тодикою «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно на заняттях з навчальної дисципліни «Нові інформацій- ні технології в дошкільній освіті». Доведено, що мотивація до творчої професійної діяльності безпосередньо пов’язана з визнанням цінності творчості як важливої особистісної та професійно-значущої якості, усвідомлен- ням значущості особистої творчості та творчості інших людей. Встановлено, що ефективність процесу форму- вання в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяльності залежить від особливостей організації освітнього процесу у виші, тому навчальну діяльність студентів на занятті необхідно перетворити на творчий процес, варто спрямовувати студенів на творчий пошук, спираючись на розвиток їхніх творчих навичок. Запро- поновано діагностувальний інструментарій та представлено результати діагностування особливостей форму- вання в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяльності за допомогою методики А. Реана «Мо- тивація успіху та побоювання невдач». Отримані в результаті тестування дані свідчать про те, що до проведен- ня занять з навчальної дисципліни «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті» з використанням мето- дики «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно невизначений мотиваційний полюс був властивий перева- жній більшості опитаних. У статті доведено, що методика «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно сприяє формуванню в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяльності та встановлено, що вона надає можливість кожному студенту, незалежно від свого характеру, розвивати здатність знаходити нестандартні рішення, чітко виділяти головні ідеї й висловлювати оригінальні думки, розвиває чутливість до нового та не- звичного, толерантність до невизначених ситуацій. Після проведення занять з навчальної дисципліни «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті»  «побоювання невдачі» було зафіксовано лише в 12,2% опита- них, невизначений мотиваційний полюс – у 44,9% студентів, «сподіваються на успіх» – у 42,9% майбутніх ви- хователів ДНЗ.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6400
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lystopad.pdf543.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.