Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6327
Title: World Experience in Improving Quality of Education: Directions, Means, Norms
Other Titles: Світовий досвід вдосконалення якості освіти: напрями, засоби, норми
Authors: Dunaieva, Larysa
Дунаєва, Лариса Миколаївна
Zakharchenko, Vitalii
Захарченко, Віталій Іванович
Zakharchenko, Natalia
Захарченко, Наталія Вячеславівна
Keywords: education
system
space
Bologna process
professionalism
education
school
integration
освіта
система
простір
Болонський процес
професіоналізм
навчання
школа
інтеграція
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Dunaieva L. World Experience in Improving Quality of Education: Directions, Means, Norms / L. Dunaieva, V. Zakharchenko, N. Zakharchenko // Наука і освіта. - 2017. - №6. - С.119-129.
Abstract: The article deals with the main directions of modernization of the educational system of the European community. Based on the generalization of the experience of improving the quality of education in Western countries, the directions of modernization of education in Ukraine, optimization of higher education and its integration with innovation-oriented production are determined. The purpose of the paper is to justify ways to improve the system of management of the process of modernization of education in Ukraine. The latter is based on the accumulated world experience and is functioning in the context of the realization of the Concept of the implementation of state policy in the sphere of general secondary education reform “New Ukrainian School” for the period up to 2029 and the innovations of the Law of Ukraine “On Higher Education”. Higher education financing models, which have been developed in world practice, allow to identify some elements of a new mechanism for education financing in Ukraine. At present, the government and the public are discussing a number of changes to the Law of Ukraine “On Higher Education” and the Tax Code regarding new financial management and the organization of the educational process in general. The reforming of education should be supported by funding. This means that funding should be directly related to the goals, and some incentives should be created to achieve them. The experience of introducing a multi-channel system of financing education with the involvement of non-state sources of funding and expanding the participation of representatives of large and medium-sized businesses in the material support of the system of education, using the system of address financing of students of schools and students of education institutions have shown their effectiveness and are well developed in such countries like Australia, France, Finland, Italy, USA, Japan, Canada. At present, Ukrainian education institutions are gradually stepping up their efforts to enter the world educational space and collaborate with the leading scientific and educational centers of the United States, the European Union. The process of integration of the Ukrainian economy into the world, the entry into the WTO requires taking measures to improve the quality and competitiveness of Ukrainian education in the international educational space, stimulate the growth of exports of educational services by the education system authorities. Successful experience of foreign countries in this area should be taken into account when reforming the national educational system. Метою статті є обґрунтування шляхів удосконалення системи управління процесом модернізації освіти в Україні на основі накопиченого світового досвіду та її функціонування в умовах упровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та нововведення Закону України «Про вищу освіту». Моделі фінансування вищої освіти, які склалися у світовій практиці, дозволили визначити елементи нового механізму фінансування освіти в Україні. Наразі ведеться дискусія уряду з громадськістю щодо внесення низки змін до Закону України «Про вищу освіту» та Податкового кодексу щодо нового фінансового менеджменту та організації освітянського процесу взагалі. Стратегія реформування освіти має підтримуватися фінансуванням. Це означає, що фінансування має безпосередньо пов’язуватися з цілями, мають бути створені стимули для їх досягнення. Управління, що базується на стимулах і конкуренції, має перевагу перед управлінням за правилами. Досвід упровадження системи багатоканальної системи фінансування освіти із залученням недержавних джерел фінансування і розширення участі представників великого та середнього бізнесу в матеріальній підтримці системи освіти, використання системи адресного фінансування учнів шкіл та студентів закладів освіти показали свою ефективність і досить добре розвинені в таких країнах, як Австралія, Франція, Фінляндія, Італія, США, Японія, Канада. Наразі українські установи освіти поступово активізують свою діяльність із входження в світовий освітній простір і співпраці з провідними науковими та освітніми центрами США, Європейського Союзу. Процес інтеграції української економіки в світовий простір, входження до ВТО вимагають від органів управління системою освіти реалізації заходів щодо підвищення якості і конкурентоспроможності української освіти в міжнародному освітньому просторі, стимулювання зростання експорту освітніх послуг. Успішний досвід зарубіжних держав у цій галузі повинен бути врахований під час реформування національної освітньої системи.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6327
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dunaieva.pdf656.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.