Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6305
Title: Авантюрність і ризик у структурі прийняття рішень
Other Titles: Adventurousness and risk in the structure of making decisions
Authors: Саннікова, Ольга Павлівна
Санникова, Ольга Павловна
Sannikova, Olha Pavlovna
Санніков, Олександр Ілліч
Санников, Александр Ильич
Sannikov, Оlexander Ilyich
Keywords: прийняття рішення
рішимість особистості
схильність до ризику
авантюрність
особистість
decision-making
decisiveness
proneness to risk
adventurousness
personality
Issue Date: 2018
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Саннікова О. П. Авантюрність і ризик у структурі прийняття рішень / О. П. Саннікова, О. І. Санніков // Наука і освіта. - 2018. - №9-10. - С.111-119.
Abstract: Метою статті є виклад результатів аналізу психологічних особливостей рішимості як усталеної інтегральної властивості особистості. Досягнення мети забезпечувалося вирішенням наступних дослідницьких завдань: вивчен- ня взаємозв’язків показників рішимості, авантюрності та схильності до ризику особистості; виявлення осіб із до- мінуванням авантюрності та схильності до ризику; вивчення стійких поєднань характеристик рішимості в осіб, які відрізняються за авантюрністю. Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, збільшенням потреби в теоретико-методологічному узагальненні досліджень проблеми прийняття рішень, з іншого – в розробці приклад- них аспектів вивчення рішимості особистості. На особливу увагу заслуговує розробка структури й механізмів фун- кціонування рішимості, аналіз стійких поєднань її складових і компонент, а також індивідуально-психологічних особливостей їх варіацій. У статті викладено результати аналізу взаємозв’язку властивостей особистості в си- туації вибору й прийняття рішень. Описано існуючі уявлення про прийняття рішення, авантюрність і схильність до ризику особистості в роботах вітчизняних і зарубіжних учених. Сформовано репрезентативну вибірку обстежених у кількості 97 осіб, що включає групи з високим (16 осіб) і низьким рівнями авантюрності (21 особа), чоловіки і жін- ки віком 23-47 років. Спроектовано діагностичний комплекс методик для вирішення дослідницьких завдань: «Муль- тидимензіональні шкали рішимості» й «Особистісний тест-опитувальник прийняття рішень» – задля вивчення характеристик прийняття рішень; «Тест-опитувальник схильності до авантюрності» (АВАНТ-1), а також «Тест-опитувальник якісних компонентів схильності до ризику» задля вивчення авантюрності та схильності до ризику особистості. Презентовано результати кореляційного аналізу взаємозв’язків показників рішимості, прий- няття рішень з авантюрністю і схильністю до ризику особистості. Виявлено наявність додатних значущих взає- мозв’язків між авантюрністю та більшістю показників схильності до ризику, а також між авантюрністю, схиль- ністю до ризику і показниками рішимості особистості. Розглянуто профілі характеристик рішимості, вивчено психологічні особливості вибору й прийняття рішень осіб, які відрізняються за авантюрністю. The paper deals with the analysis of psychological peculiarities of determination as a stable integral personality trait. The research is relevant due to the increase of the need for theoretical and methodological generalization of studies concerning the issue of decision-making, and on the other hand, for the development of applied aspects of investigation of person’s determination. Special attention is paid to the development of the structure and mechanisms of determination functioning, analysis of its components as well as individual psychological features of their variations. 97 persons aged 23-47 divided into groups depending on the adventurousness level (16 respondents with the high level, and 21 persons with the low level) have taken part in the empirical study. The research aim has been addressed using the following methods and techniques: “Multidimensional Determination Scales” and “Decision-Making Inventory” for study ing decision-making characteristics; “Adventurousness Test” and “Risk Components Qualitative Characteristics Inventory” for examining adventurousness and proneness to risk. The results of the carried out correlation analysis of the relationships between the indicators of determination, decision-making and adventurousness and proneness to risk have been presented in the paper. There are positive significant correlation relationships between adventurousness and most indicators of risk proneness, as well as between adventurousness, risk proneness and determination indicators. It has been found that adventurousness acts like a source and cause of making decisions, an initiator of person’s activity aiming to reach a goal. A leading factor determining person’s adventurousness is his or her proneness to risk.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6305
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sannikova.pdf751.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.