Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6250
Title: Презентація інструменту оцінки схильності особистості до переживання самотності
Other Titles: Presentation of personality loneliness propensity scale
Authors: Санникова, Ольга Павловна
Саннікова, Ольга Павлівна
Бедан, Вікторія Борисівна
Бедан, Виктория Борисовна
Гусак, Людмила
Husak, Liudmyla
Sannikova, Olha Pavlovna
Bedan, Victoriya Borysivna
Keywords: переживання
самотність
схильність
особистість
структура
компоненти
надійність
валідність
дискримінативність
experience
loneliness
propensity
personality
structure
components
reliability
validity
discriminatory power
Issue Date: 2018
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Саннікова О. Презентація інструменту оцінки схильності особистості до переживання самотності / О. Саннікова, В. Бедан, Л. Гусак // Наука і освіта. - 2018. - №5-6. - С. 5-11.
Abstract: У статті викладаються результати перевірки методики, спрямованої на вивчення схильності особи- стості до переживання самотності, що розроблена О.П. Санніковою та В.Б. Бедан. На відміну від реакції як миттєвого реагування переживанням самотності на ситуацію, яку суб’єкт вважає загрозливою для себе («самотньогенну» ситуацію), і на відміну від психічного стану як короткочасного, але не усталеного, «тран- зитного» відчуття, схильність до переживання самотності розглядається як складна багаторівнева вла- стивість особистості, що виявляється у її прихильності до певної активності (в емоційній, когнітивній, по- ведінковій сферах), у мобілізованості, постійній готовності реагувати у різних ситуаціях переживанням са- мотності. Було розроблено структурну схему схильності особистості до переживання самотності в кон- тексті континуально-ієрархічного підходу (О.П. Саннікова), експліковано й описано її різнорівневі структурні компоненти, що належать до: формально-динамічного рівня (психофізіологічний компонент); якісного рівня (емоційний компонент – палітра афективних репрезентацій переживання самотності; когнітивний – репре- зентації самотності в думці; конативний – зовнішні репрезентації, що виявляються у діях, поведінці, у експресії; контрольно-регулятивний компонент – ступінь контролю за різними проявами переживання самот- ності) та змістово-особистісного рівня (рефлексивно-аналітичний, мотиваційний, установний, адаптивно- захисний компоненти). Відповідно до вимог психометрики було розроблено тест-опитувальник «Диферен- ціальна діагностика схильності особистості до переживання самотності». Здійснено стандартизацію й апробацію оригінальної методики, що довели високу надійність, валідність, дискримінативність тесту та на цій основі – можливість його застосування як у науково-дослідницьких, так і в практичних цілях. The paper presents the results of the validation of the author’s (O. Sannikova, V. Bedan) technique, aimed at examining person’s proneness to experience loneliness. In contrast to the reaction as an instant response by experiencing loneliness to the situation considered as a threatening one by the subject, and unlike the mental state as a short-term, “fleeting” feeling, loneliness propensity is considered as a complex multileveled personal property, manifested in individual’s inclination to a certain activity (in emotional, cognitive, behavioral spheres), mobilization, readiness to respond in different situations by experiencing loneliness. The structural scheme of personal loneliness propensity in the context of the continual and hierarchical approach has been developed and described, as well as its structural components of different levels, belonging to the formal-dynamic level (a psychophysiological component), qualitative level (an emotional component – a set of affective representations of experiencing loneliness; cognitive – representations of loneliness in one’s mind; conative – external representations manifested in actions, behavior, expressions; a control and regulatory component which is the degree of control over various manifestations of loneliness), and content-personal level (reflexive-analytical, motivational, attitude, adaptive-protective components). The Personal Loneliness Propensity Scale has been developed according to the requirements of psychometrics. There have been performed standardization and validation of the original scale, which have proved its high reliability, validity, discriminatory power, which makes it possible to apply it for research and practical use.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6250
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sannikova.pdf804.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.