Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6230
Title: Formation of The Functional Component of Executives’ Readiness For Risk Management
Other Titles: Сформованість функційного компонента готовності керівників до управління ризиками
Authors: Черненко, Наталія Миколаївна
Черненко, Наталия Николаевна
Chernenko, Natalia Mykolaivna
Keywords: flexibility of skills
functional readiness
executive
risk
risk management
гнучкість умінь
функційна готовність
керівник
ризик
управління ризиками
Issue Date: 2018
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Chernenko N. Formation of The Functional Component of Executives’ Readiness For Risk Management / N. Chernenko // Наука і освіта. - 2018. - №2. - С.65-69.
Abstract: The article clarifies the concept of "flexibility / rigidity of skills", discloses the indicators of executives' functional readiness for risk management and diagnostic techniques, presents the results of evaluating the executives' functional readiness for risk management. The functional component is characterized by a combination of practical skills and knowledge of risk management acquired in the process of learning and fulfilling certain responsibilities with experience (both obtained from teachers, masters, managers, employees and personal) and is determined by the following indicators: the ability to apply methods for identifying risks and classifying identified risks in an educational institution; the ability to carry out quantitative and qualitative analysis of risks; the ability to identify the most critical risks; the ability to plan a response to risks; the ability to monitor risk assessments and determine proposals and recommendations by the monitoring results. The "flexibility of skills" is substantiated as the ability to perform certain risk management procedures properly, carry out analytical and synthetic actions, using tools in accordance with situations of uncertainty, summarizing and developing proposals and recommendations. The results of quantitative and qualitative indicators of the evaluation of the performed tasks demonstrate low index of the formation of the investigated skills, which convincingly confirms the need to increase attention on their further formation. Діяльність будь-якої організації пов’язана з численними ризиками. Поряд із загальними для всіх галузей діяльності видами ризиків існують специфічні ризики, властиві тільки для того чи того виду діяльності. Не є винятком і сфера освіти. Ідентифікування ризиків, наявність системного підходу до їх оцінки, а також підтримання ризиків на прийнятному рівні – важливі аспекти вдосконалення діяльності навчального закладу. Саме тому сформованість функційного компоненту готовності керівників до управління ризиками є підґрунтям у його професійній діяльності для виконання завдань різної управлінської складності. Мета статті – дослідити сформованість функційного компоненту готовності керівників до управління ризиками. Методи дослідження: аналіз, порівняння й узагальнення психологічної, педагогічної, управлінської, науково-методичної літератури з проблем функційної готовності керівників до управління ризиків; емпіричні: тестування, анкетування, опитування; методи математичної статистики. У статті уточнено поняття «гнучкість/ригідність умінь», розкрито показники функційної готовності керівників до управління ризиками та діагностувальні методики, презентовано результати оцінювання функційної готовності керівників до управління ризиками. Функційний компонент передбачає поєднання знань і практичних умінь з управління ризиками, набутих у процесі навчання та при виконанні певних обов’язків, із досвідом (як набутого від викладачів, майстрів, керівників і співробітників, так і власного) і визначається за такими показниками: уміння застосовувати методи ідентифікації ризиків та класифікувати виявлені ризики у навчальному закладі; уміння здійснювати кількісний та якісний аналіз ризиків; уміння визначати найбільш критичні ризики; уміння планувати реагування на ризики; уміння проводити моніторинг з оцінки ризиків і визначати пропозиції та рекомендації за підсумками проведення моніторингу. Обґрунтовано «гнучкість умінь» як здатність належно виконувати певні процедури з управління ризиками, здійснювати аналітико-синтетичні дії, застосовуючи інструментарій відповідно до ситуацій невизначеності, підсумовуючи і розробляючи пропозиції та рекомендації. Ригідність характеризується нездатністю керівників ураховувати різновиди ситуації невизначеності, змінювати інструментарій та враховувати специфіку ризиків. У керівників виникають труднощі при зміні ситуації. Результати кількісних і якісних показників оцінки виконаних завдань засвідчують низькі показники сформованості досліджуваних умінь, що говорить про необхідність посилення уваги щодо їх подальшого формування
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6230
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernenko.pdf584.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.