Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6180
Title: Феминизм в представлении современной женщины
Other Titles: Фемінізм в уявленні сучасної жінки
Feminism in modern woman’s perception
Authors: Акимова, Лариса Наумовна
Акімова, Лариса Наумівна
Akimova, Larysa Naumivna
Keywords: феминизм
женское движение
актуальные потребности
матриархат
патриархат
равноправие
самосознание
фемінізм
жіночий рух
актуальні потреби
матріархат
патріархат
рівноправність
самосвідомість
feminism
women's movement
urgent needs
matriarchy
patriarchy
equality
identity
Issue Date: 2015
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Акимова Л. Н. Феминизм в представлении современной женщины / Л. Н. Акимова // Наука і освіта. - 2015. - №11-12. - С.26-31.
Abstract: В данной статье рассматривается контекст значений, которыми наполняется понятие феминизм и ак- туальных женских потребностей, реализацию которых должно обеспечить женское движение. Значительное внимание уделяется анализу заявленных феминизмом ценностей и реальных итогов женского движения на различных исторических этапах своего развития. Основное содержание исследования составляет анализ пси- хологического содержания идеи равенства полов как основной миссии феминизма. Актуальність дослідження обумовлюється тим, що ідея гендерної рівності, що проголошується фемінізмом, ви- явилася дуже вразливою, а зростання жіночої самосвідомості пов’язується з різноспрямованими векторами проявів ген- дерної ідентичності та гендерних ролей. У сучасному суспільстві фемінізм розглядається як ідеологія, як частина гума- нітарної культури, як суспільно-політичний рух, виступаючи умовою розвитку демократії та громадянського суспільст- ва. Метою статті є аналіз семантичних значень поняття «фемінізм», на яких засновано уявлення про фемінізм як жіно- чий рух, що захищає права та інтереси жінок. Для аналізу уявлень про фемінізм використовувався метод парного порі- вняння понять, що найбільш часто зустрічаються в дискурсі про фемінізм: «патріархат», «матріархат», «домінування», «партнерство», «самотність». У результаті кількісної обробки даних методом багатовимірного шкалювання було виді- лено дві осі, навколо яких групуються поняття: на першій осі поняттю «патріархат» протиставляється поняття «самот- ність» (з від’ємним значенням), поняття «фемінізм» і «матріархат» (з позитивним значенням); на інший – поняттям «фемінізм», «матріархат», «домінування» протиставляється поняття «партнерство». Аналіз смислової структури отри- маної конфігурації психологічного простору показав, що в її основі лежить розуміння учасницями дослідження прин- ципу міжособистісних відносин, на підставі якого група приймає або відкидає лідера-жінку чи лідера-чоловіка. Так при патріархаті лідер-чоловік може встановлювати відносини з групою на основі домінування або партнерства. Але якщо він позбавляється лідерства, він однозначно позбавляється підтримки групи і приречений на самотність. Коли мова йде про патріархат, найчастіше мається на увазі чоловіче лідерство поза сімейного оточення. Зовсім інша картина фіксуєть- ся нами при матріархаті, який асоціативно сприймається як фемінізм. Жіноче лідерство однозначно пов’язується з сім’єю. Коли жінка займає пріоритетну позицію в сім’ї, вона конструює відносини домінування. У випадках втрати чільної позиції нею конструюються партнерські відносини. В уявленні жіночої частини студентської молоді поняття «фемінізм» наповнюється семантичним змістом домінування, панування, командування, контролю та зв’язується зі становищем жінки в сім’ї, з материнською фігурою. Фемінізм є полем репрезентації конкурентних, часом навіть конф- ліктних відносин всередині жіночої групи, яка переноситься на статеві відносини.The article is aimed at reviewing semantic meanings of the concept of “feminism”, on which the idea of feminism as a feminist movement defending the rights and interests of women is based. In modern society feminism is considered as an ideology, as a part of humanitarian culture, as socio-political movement, acting as a condition of the development of democracy and civil society. In order to analyze the ideas about the concept of feminism we have used the method of paired comparison of notions, which are the most popular in “feminism discourse”: patriarchy, matriarchy, domination,partnership, loneliness. The survey involved 57 female students aged from 19 to 24. They were offered to give 3-5 words associated with the above mentioned concepts. As a result of the quantitative analysis of the data with the help of the method of multidimensional scaling two axes have been distinguished. At the first axis a concept of patriarchy is opposed to the concept of loneliness (with a negative value), feminism and matriarchy (with a positive value); at the other axis the concept of partnership is opposed to the concepts of feminism, matriarchy, and domination. The analysis of the semantic structure of the obtained configuration of psychological space has shown that it is based on the compre- hension of the principle of interpersonal relations, on the grounds of which a group accepts or rejects a woman-leader or a man-leader. Thus, in patriarchal society a man-leader can build relations with a group on the principle of domination or partnership. But if he loses this leadership he loses the group’s support and is destined to be lonely. When it comes to the patriarchy, as a rule one means man’s leadership out of family environment. On the contrary, matriarchy is consi- dered as feminism. Woman’s leadership is unambiguously associated with a family. When a woman is considered as a head of a family, she builds relations based on domination. In case of dominating position loss she builds partnership relations. Besides, the surveyed female students consider feminism as domination, supremacy, commanding, controlling associated with a family, with a woman’s role of a mother. Feminism represents competing even conflict relations in- side a group of women, which transfers to intersex relations. Female communities have to comprehend and realize their urgent needs as a basis for individual and collective identity development.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6180
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akimova.pdf419.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.