Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6098
Назва: Адаптивність як чинник інноваційного потенціалу особистості
Інші назви: Адаптивность как фактор инновационного потенциала личности
Adaptability as a factor of innovative potential of personality
Автори: Кузнєцова, Оксана Володимирівна
Кузнецова, Оксана Владимировна
Kuznietsova, Oksana
Ключові слова: адаптивність
інноваційний потенціал
інноваційні якості
креативність
готовність до змін
адаптивность
инновационный потенциал
инновационные качества
креативность
готовность к изменениям
adaptability
innovative potential
innovative quality
creativity
willingness to change
Дата публікації: 2015
Видавництво: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Бібліографічний опис: Кузнєцова О. В. Адаптивність як чинник інноваційного потенціалу особистості / О. В. Кузнєцова // Наука і освіта. - 2015. - №10. - С.73-79.
Короткий огляд (реферат): У статті розглядаються результати теоретико-емпіричного дослідження впливу адаптивності на специфіку прояву інноваційного потенціалу особистості як сукупності індивідуально-психологічних особливостей людини, що є основою здатності успішно виконувати діяльність, спрямовану на розробку, впровадження та поширення нових ідей, виробів, технологій. В якості комплексу показників інноваційного потенціалу вивчалися: інноваційне мислення, креативність, готовність до змін, до виправданого ризику, орієнтація на майбутнє, на певну якість життя. Адап- тивність в даному дослідженні розглядається як властивість особистості, здатність до внутрішніх (психологіч- них) і зовнішніх (поведінкових) перетворень, які спрямовані на збереження врівноважених відносин особистості з мікро- і макросоціальних середовищем, як здатність до відтворення цих відносин при коливанні і зміні характерис- тик середовища. В результаті емпіричного дослідження встановлено, що абсолютна більшість показників таких властивостей, як інноваційне мислення, креативність, особистісна готовність до змін та інновацій, домінує в групі адаптивних осіб. Описано психологічні характеристики адаптивних та неадаптивних осіб в контексті властивос- тей, що складають інноваційний потенціал особистості. Встановлено, що адаптивні особистості відрізняються розвиненим інноваційним потенціалом, що проявляється у відкритості до нових ідей і схильності руйнувати стере- отипи з метою створення нових, нетривіальних, несподіваних і незвичайних рішень життєвих проблем; у здатнос- ті йти на ризик заради досягнення мети, готовності до пошуку нових вражень. Неадаптивні особистості відріз- няються схильністю до традиціоналізму, що проявляється у сприйнятті новизни як погрози, яке супроводжується переживанням занепокоєння, тривоги в ситуації невизначеності, тривалим відчуттям дискомфорту при змінах. Таким чином, доведена роль адаптивності як одного з важливих чинників інноваційного потенціалу особистості. В статье рассматриваются результаты теоретико-эмпирического исследования влияния адаптивности на специфику проявления инновационного потенциала личности как совокупности индивидуально- психологических особенностей человека, являющихся основой способности успешно исполнять деятельность, направленную на разработку, внедрение и распространение новых идей, изделий, технологий. В качестве ком- плекса показателей инновационного потенциала изучались: инновационное мышление, креативность, готов- ность к изменениям, к оправданному риску, ориентация на будущее, на определенное качество жизни. Адап- тивность в данном исследовании рассматривается как свойство личности, способность к преобразованиям, ко- торые направлены на сохранение уравновешенных отношений личности с микро- и макросоциальной средой, как способность к воспроизводству этих отношений при колебании и изменении характеристик социальной среды. В результате эмпирического исследования установлено, что абсолютное большинство показателей таких свойств, как инновационное мышление, креативность, личностная готовность к изменениям и инновациям, до- минирует в группе адаптивных лиц. Описаны психологические характеристики адаптивных и неадаптивных личностей в контексте свойств, составляющих инновационный потенциал. Установлено, что адаптивные лич- ности отличаются развитым инновационным потенциалом, что проявляется в открытости к новым идеям и склонности разрушать стереотипы с целью создания новых, нетривиальных, неожиданных и необычных реше- ний жизненных проблем; в способности идти на риск ради достижения цели, готовности к поиску новых впеча- тлений. Неадаптивные личности отличаются склонностью к традиционализму, что проявляется в восприятии новизны как угрозы, которое сопровождается переживанием беспокойства, тревоги в ситуации неопределенно- сти, длительным ощущением дискомфорта при изменениях. Таким образом, доказана роль адаптивности как одного из важных факторов инновационного потенциала личности.The article presents the results of theoretical and empirical studies of the effect of adaptability on the specific manifestation of individual’s innovative potential. The theoretical analysis of the problem of innovative potential has shown that this concept describes a set of individual and psychological features of the person, which are the basis of the ability to successfully carry out activities aimed at the development, implementation and spread of new ideas, products and technologies. As the complex of innovative potential indicators the following items were studied: innovative thinking, creativity, willingness to change, to the justified risk, orientation on future, on a certain quality of life. Adaptability in this study is considered as a property of the individual, the ability of the tranformations, aimed at preserving the balanced individual’s relationship with micro- and macro environment, as an ability to reproduce these relationships with social environment oscillating and changing characteristics. As a result of empirical studies was found that the vast majority of indi- cators of properties such as innovative thinking, creativity, personal commitment to change and innovation, dominates in the group of adaptive persons. It was found that adaptive personalities differ in developed innovative potential, which is manifested through openness to new ideas and a tendency to overcome the stereotypes in order to create new, non-trivial and unexpected and unusual solutions of the life problems; through the ability to take risks in order to achieve objectives, the willingness to search for new experiences.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6098
Розташовується у зібраннях:2015

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kuznietsova.pdf350.02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.