Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5831
Title: Formation of personal and professional qualities of future preschool teachers for pedagogical interaction with parents
Other Titles: Формування особистісних і професійних якостей майбутнього вихователя для здійснення педагогічної взаємодії з батьками
Формирование личностных и профессиональных качеств будущих воспитателей для осуществления педагогического взаимодействия с родителями
Authors: Buzdugan, Olena Anatoliivna
Буздуган, Олена Анатоліївна
Буздуган, Елена Анатольевна
Keywords: personal qualities
professional qualities
future preschool teachers
pedagogical interaction
parents
особистісні якості
професійні якості
майбутній вихователь
педагогічна взаємодія
батьки
личностные качества
профессиональные качества
будущий воспитатель
педагогическое взаимодействие
родители
Issue Date: 2015
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Buzdugan O. A. Formation of personal and professional qualities of future preschool teachers for pedagogical interaction with parents / O. A. Buzdugan // Наука і освіта. - 2015. - №9. - С.11-15.
Abstract: The article is devoted to research of a problem of personal and professional qualities formation of future preschool teachers for implementation of pedagogical interaction with parents. The necessity of improving the content and the teacher's work forms in this direction in the process of professional training of future preschool teachers is considered. Different authors’ views on the issue of personal and professionally important qualities formation of future preschool teachers to implementation of pedagogical interaction with parents are submitted. It is emphasized that in future pre-school teachers preparation to pedagogical interaction with parents, personal and professional qualities are of particular importance, because their preparedness for pedagogical interaction with parents is a decisive indicator of their further successful professional and pedagogical activity in this direction.Стаття присвячена дослідженню проблеми формування особистісних і професійних якостей майбутнього вихователя для здійснення педагогічної взаємодії з батьками. Обґрунтовано необхідність удосконалення змісту та форм роботи педагога в цьому напрямку в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів. Професійну підготовку майбутніх педагогів розуміємо як багатокомпонентний особистісно та професійно значимий процес, що сприяє формуванню стійкого інтересу до обраної професійної діяльності, професійної компетентності педагога, індивідуального стилю професійної діяльності, прагнення до самостійного опанування нових педагогічних теорій та методик, схильності до самовдосконалення. Подано погляди різних авторів на проблему формування особистісних і професійно важливих якостей майбутнього вихователя для здійснення педагогічної взаємодії з батьками. Відзначено, що особистісні якості педагога невіддільні від професійних, тобто набутих у процесі професійної підготовки та пов‟язаних із отриманням спеціальних знань, умінь, способів мислення, методів діяльності. Підкреслено, що в умовах підготовки майбутніх вихователів до педагогічної взаємодії з батьками особистісні та професійно важливі якості набувають особливої значущості, оскільки їх підготовленість до педагогічної взаємодії з батьками стає вирішальним показником їхньої подальшої успішної професійно-педагогічної діяльності в цьому напрямку. Ураховуючи специфіку професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу, надзвичайно важливо забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх педагогів, діяльність яких реалізується в умовах сім‟ї. Її сутністю є система змістовно-педагогічних і організаційнометодичних заходів, спрямованих на забезпечення готовності майбутнього фахівця до педагогічної діяльності певного напряму. Для досягнення поставлених цілей робота з майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів була організована в рамках проекту «Майстерня молодого фахівця» з наступних етапів: освітньо-виховний, навчальнометодичний, соціально-педагогічний. Таким чином, робота «Майстерні молодого фахівця» сприяла розвитку особистісних і професійних якостей майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу, а саме: інтересу до професії, активному освоєнню прийомів роботи з дітьми та їхніми батьками, справила позитивний вплив на вдосконалення професійної діяльності майбутнього фахівця, дозволила отримати майбутнім вихователям, які не мають досвіду роботи, елементарні знання про основи педагогічної взаємодії з батьками, оволодіти основами педагогічної майстерності в цьому напрямку. Під час реалізації проекту майбутні педагоги усвідомили необхідність реалізації педагогічної взаємодії вихователя дошкільного навчального закладу з батьками вихованців, щоб реалізувати себе повніше в професії та бути впевненими у завтрашньому дні.Статья посвящена исследованию проблемы формирования личностных и профессиональных качеств будущего воспитателя для осуществления педагогического взаимодействия с родителями. Обоснована необходимость совершен-ствования содержания и форм работы педагога в данном направлении в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов. Профессиональную подготовку будущих педагогов понимаем как многокомпонентный личностно и профессионально значимый процесс, который способствует формированию устойчивого интереса к избранной профессиональной деятельности, профессиональной компетентности педагога, индивидуального стиля профессиональной деятельности, стремления к самостоятельному освоению новых педагогических теорий и методик, склонности к самосовершенствованию. Представлены взгляды разных авторов на проблему формирования личностных и профессионально важных качеств будущего воспитателя для осуществления педагогического взаимодействия с родителями. Отмечено, что личностные качества педагога неотделимы от профессиональных, то есть приобретенных в процессе профессиональной подготовки и связанных с получением специальных знаний, умений, способов мышления, методов деятельности. Подчеркнуто, что в условиях подготовки будущих воспитателей к педагогическому взаимодействию с родителями личностные и профессионально важные качества приобретают особую значимость, поскольку их подготовленность к педагогическому взаимодействию с родителями становится решающим показателем их дальнейшей успешной профессионально-педагогической деятельности в этом направлении. Учитывая специфику профессиональной деятельности воспитателя дошкольного учебного заведения, чрезвычайно важно обеспечить теоретическую и практическую подготовку будущих педагогов, деятельность которых реализуется в условиях семьи. Ее сущностью является система содержательно-педагогических и организационно-методических мероприятий, направленных на обеспечение готовности будущего специалиста к педагогической деятельности определенного направления. Для достижения поставленных целей работа с будущими воспитателями дошкольных учебных заведений была организована в рамках проекта «Мастерская молодого специалиста» из следующих этапов: образовательно-воспитательный, учебно-методический, социально-педагогический. Таким образом, работа «Мастерской молодого специалиста» способствовала развитию личностных и профессиональных качеств будущего воспитателя дошкольного учебного заведения, а именно: интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми и их родителями; оказала положительное влияние на совершенствование профессиональной деятельности будущего специалиста; позволила получить будущим воспитателям, которые не имеют опыта работы, элементарные знания об основах педагогического взаимодействия с родителями, овладеть основами педагогического мастерства в данном направлении. В ходе реализации проекта будущие педагоги осознали необходимость реализации педагогического взаимодействия воспитателя дошкольного учебного заведения с родителями воспитанников, чтобы реализовать себя полнее в профессии и быть уверенными в завтрашнем дне.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5831
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buzdugan.pdf219.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.