Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5763
Title: Review of the main structural components of future teachers’ feelings culture
Other Titles: Аналіз основних структурних компонентів культури почуттів майбутніх вчителів
Анализ основных структурных компонентов культуры чувств будущих учителей
Authors: Skoromna, Marianna Volodymirivna
Скоромна, Маріанна Володимирівна
Скоромная, Марианна Владимировна
Keywords: feelings
culture
structure
components
conditions
почуття
культура
структура
компоненти
умови
чувства
культура
структура
компоненты
условия
Issue Date: 2015
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Skoromna M. Y. Review of the main structural components of future teachers’ feelings culture / M. Y. Skoromna // Наука і освіта. - 2015. - №8. - С.149-157.
Abstract: The article presents the review of the following structural components of future teachers’ feelings culture: indivi- dually incentive, cognitively active and reflexively variative one. It has been proved that the feelings culture is condi- tioned by both personal characteristics and abilities of teachers, as well as by the conditions of its formation in the process of personal and professional development. All the singled out components of future teachers’ feelings culture are closely interconnected, they are interrelated and interdependent. У статті представлено результати досліджень, присвячених аналізу культури почуттів майбутніх учителів. При цьому основна увага зосереджена на побудові культури почуттів майбутніх вчителів. Виходячи з узагаль- нення різних наукових джерел, виділено і систематизовано різні ознаки культури почуттів майбутніх учителів. Характерним особливостям почуттів, які реалізуються в педагогічному процесі, подано детальну характеристи- ку. Загалом отримані дані дали можливість розглядати структуру почуттів вчителя на рівні трьох компонентів: індивідуально-спонукальному, когнітивно-діяльнісному та рефлексивно-варіантивному. Розкрито, що культура почуттів учителів може обумовлюватися як особистісними властивостями, їхніми здібностями, так і умовами її формування в процесі життя і освоєння професії. Показано, що виділені складові компонентів культури почут- тів майбутніх вчителів тісно переплітаються між собою, є взаємозалежними та взаємообумовленими. Їх форму- ванню в процесі навчально-професійної підготовки студента-педагога може сприяти впровадження в цей про- цес спеціальних педагогічних умов. До останніх слід віднести створення сприятливого психологічного клімату в студентських групах, інтеграцію дисциплін соціо-гуманітарного та психолого-педагогічного напрямків, ціле- спрямоване моделювання спеціальних емоціогенних ситуацій у навчально-виховному процесі на заняттях та ін. В статье представлены результаты исследований, посвященных анализу культуры чувств будущих учителей. При этом основное внимание сосредоточено именно на построении их культуры чувств. Исходя из обобщения раз- личных научных источников, выделены и систематизированы различные признаки культуры чувств учителей. Ха- рактерным особенностям чувств, которые реализуются в педагогическом процессе, дана детальная характеристика. В целом полученные данные дали возможность рассматривать структуру чувств учителя на уровне трех компонен- тов: индивидуально-побудительном, когнитивно-деятельностном и рефлексивно-вариантивном. Раскрыто, что куль- тура чувств учителей может обуславливаться как личностными свойствами, их способностями, так и условиями ее формирования в процессе жизни и освоения профессии. Показано, что выделенные составляющие компонентов культуры чувств будущих учителей тесно переплетаются между собой, являются взаимозависимыми и взаимообу- словленными. Их формированию в процессе учебно-профессиональной подготовки студента-педагога может спо- собствовать внедрение в этот процесс специальных педагогических условий. К последним следует отнести создание благоприятного психологического климата в студенческих группах, интеграцию дисциплин социо-гуманитарного и психолого-педагогического направлений, целенаправленное моделирование специальных эмоциогенных ситуаций в учебно-воспитательном процессе на занятиях и др.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5763
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skoromna.pdf294.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.