Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/531
Title: Technological Skills as a Component of Music and Aesthetic Competence of Future Primary School Teachers
Other Titles: Технологічна компетенція як складова музично-естетичної Компетентності майбутніх учителів початкової школи
Authors: Sovik, T.V.
Совік Т. В.
Keywords: technological skills
musical and aesthetic competence
future primary school teachers
технологічна компетенція
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Sovik, T. V. Technological Skills as a Component of Music and Aesthetic Competence of Future Primary School Teachers / T. V. Sovik // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – №2. – С. 16-20.
Abstract: New requests of modern primary school education cause the revision of requirements to professional competence of future teachers. Among other competencies the actual one is musical and aesthetic competence of a primary school teacher as development of creative potential of a personality of a pupil depends on it. Musical and aesthetic competence includes a number of skills (value and motivational, cognitive, technological, practice and activity). The technological skills are of particular importance, as they accumulate the above-stated skills – mastering knowledge, skills and abilities according to indicators: technique of teaching the perception of a musical work; technique of teaching singing;technique of teaching the basics of musical literacy; technique of teaching children to play musical instruments; technique of teaching musical and rhythmic movements; technique of development of primary school pupils’ creative abilities. For a more differentiated approach in the assessment of skills and abilities of students, there have been developed a three-level qualitative characteristic. Carrying out measurements on these indicators helped to trace the level of formation nological skills of future primary school teachers, to reveal shortcomings and the need for improvement edagogical conditions of their formation.Нові запити сучасної початкової шкільної освіти зумовлюють перегляд вимог до професійної компетентності майбутніх учителів. Серед інших компетентностей актуальною є музично-естетична компетентність учителя початкової школи, оскільки саме від неї залежить розвиток творчого потенціалу особистості учня. Мета дослідження – проаналізувати сутність технологічної компетенції як складової музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи та розробити рівні її сформованості. Музично-естетична компетен- тність включає ряд компетенцій (ціннісно-мотиваційну, когнітивну, технологічну, практико-діяльнісну). Особ-ливого значення набуває технологічна компетенція, оскільки акумулює вищевказані компетенції – володіння знаннями, навичками та вміннями за показниками: методика навчання сприйняття музичного твору; методика навчання співу; методика навчання основам музичної грамоти; методика навчання гри на дитячих музичних інструментах; методика навчання музично-ритмічним рухам; методика розвитку творчих здібностей учнів початкової школи. Для більш диференційованого підходу в оцінюванні вмінь і навичок студентів нами розроблена трирівнева якісна характеристика кожного показника. Спостереження впродовж експерименту, аналіз матеріалів перевірки виробничої педагогічної практики показали, що студенти з високим рівнем володіння технологічною компетенцією відрізняються, зазвичай, продуктивним характером музично-естетичної діяльності, яка виявляється у їхньому творчому самовираженні, для якого характерним є інтерес до пізнання, швидкість і глибина оволодіння знаннями, навичками та вміннями, велика працездатність, розвинене сприйняття, спостережливість, пам’ять і уява, вміння спрямовувати увагу, пошук більш раціональних і простих прийомів, методів для розв’язання поставлених завдань. Характеристика студентів із середнім рівнем володіння технологічною компетенцією така: ситуаційна продуктивність у музично-естетичній діяльності, часткова самостійність в організації роботи над музичним твором (у виборі й оцінюванні твору керуються інтуїцією, звертають увагу переважно на зовнішні ознаки). Для студентів із низьким рівнем володіння технологічною компетенцією характерним є репродуктивна музично-естетична діяльність, недостатнє знання методики самостійної роботи, невміння педагогічно трансформувати набуті знання, самостійно довести почате до кінця, вузький музичний кругозір, езініціативність,невпевненість. Проведення замірів за вказаними показниками допомогло простежити рівень сформованості технологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи, виявити недоліки та потребу в удосконаленні педагогічних умов її формування.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sovik.pdf276.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.