Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5218
Title: Застосування адитивних технологій при підготовці фахівців з технологічної та професійної освіти
Other Titles: Application of additive technologies in the preparation of specialists in technological and vocational education
Применение аддитивных технологий при подготовке специалистов по технологической и профессионального образования
Authors: Савєльєва, Олена Вячеславівна
Savielieva, Olena Vyacheslavivna
Савельева, Елена Вячеславовна
Курінная, Тетяна Петрівна
Куринная, Татьяна Петровна
Kurinnaia, Tetiana Petrivna
Кальчева, І. О.
Keywords: підготовка фахівців
адиктивні технології
компетентнісний підхід
фахівці з технологічної та професійної освіти
specialist training
addictive technologies
a competent approach
technologists and technologists
подготовка специалистов
аддиктивные технологии
компетентностный подход
специалисты по технологической и профессионального образования
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» $ Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Citation: Савєльєва О. В. Застосування адитивних технологій при підготовці фахівців з технологічної та професійної освіти / О. В. Савєльєва, Т. П. Курінная, І. О. Кальчева // Адаптивні технології управління навчанням ATL - 2019 : матеріали п`ятої міжнародної конференції, (Одеса, 23-25 жовтня 2019 р.) / редкол. : О. Я. Чебикін, М. І. Жалдак, В. Ю. Биков [та ін]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2019. – С. 28-30.
Abstract: У статті розкрита проблема адитивних технологій теперішнього часу. Реформування системи освіти в Україні, спрямоване на удосконалення шкільної та вищої освіти, вимагає перегляду структури і змісту освітніх програм. Одним із напрямів оновлення є вивчення елементів технології 3D-друку. Разом із терміном 3D-друк також використовують терміни «адитивне виробництво». В статье раскрыта проблема аддитивных технологий настоящего времени. Реформирование системы образования в Украине, направленное на совершенствование школьного и высшего образования, требует пересмотра структуры и содержания образовательных программ. Одним из направлений обновления является изучение элементов технологии 3D-печати. Вместе со сроком 3D-принтер также используют термины «аддитивное производство». The article deals with the problem of additive technologies of the present time. The reform of the education system in Ukraine, aimed at improving school and higher education, requires a revision of the structure and content of educational programs. One way to upgrade is to learn about the elements of 3D printing technology. In addition to the term 3D printing, the terms "additive manufacturing" are also used.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5218
Appears in Collections:Адаптивні технології управління навчанням ATL - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Application of additive technologies.pdf619.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.