Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5015
Назва: Теоретико-методологічні підходи до навчання веб-дизайну
Інші назви: Теоретико-методологические подходы к обучению веб-дизайна
Theoretical and methodological approaches to teaching web design
Автори: Курінная, Тетяна Петрівна
Куринная, Татьяна Петровна
Kurinnaia, Tetiana Petrivna
Ключові слова: веб-дизайн
навчання
семантико-семіотичний напрям
еврістика
мислення
особистість
веб-дизайн
обучение
семантико-семиотический направление
эвристика
мышление
личность
web design
education
semantic-semiotic direction
heuristics
thinking
personality
model of professional training
Дата публікації: 2018
Видавництво: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Бібліографічний опис: Курінная Т. П. Теоретико-методологічні підходи до навчання веб-дизайну / Т. П. Курінная // Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Вип.25 (2-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 254 – 260.
Короткий огляд (реферат): В основі теоретико-методологічних досліджень при вивченні нового напряму - веб-дизайну вибираються педагогічні та методичні підходи, які поєднуються в межах декількох міждисциплінарних напрямків. Проаналізовано Інтернет-культуру як семіотичну систему та на основі теорій інформаційно-семіотичного спрямування, вивчення дизайну та властивостей веб-дизайну на основі орієнтації на формування загальної та педагогічної культури та професійної компетентності. Доведено використання некласичного напряму для дослідження веб-дизайну як складного, структурованого та динамічного елемента Інтернет-культури, обґрунтована його роль у формуванні мислення людини. Узагальнені теоретичні та методичні підходи до вивчення веб-дизайну можуть окреслити напрям навчального процесу. Обґрунтовано, що формування креативного мислення при вивченні веб-дизайну починається з викладання спеціальних технічних дисциплін за допомогою спеціальних навчальних форм, що дозволяє зосередити увагу на проблемному навчанні та сприяє формуванню творчого ставлення учнів для досягнення наміченої мети. Доведено, що професійне навчання у галузі веб-дизайну найбільш ефективно здійснюється за багаторівневою схемою, що базується на навчальних комплексах. Запропонована модель підготовки фахівця - випускника педагогічного закладу, який за спеціальністю «Веб-дизайн» містить компоненти навчального процесу та виступає умовою підготовки професійно-педагогічних кадрів. Для системи вищої освіти необхідно, що залучення професіоналів до дизайнерської культури забезпечить високі результати. Це сприятиме розвитку творчого мислення і, як наслідок, здійснення діяльності, заснованої на загальнолюдських цінностях. У постійно мінливому середовищі розробка та впровадження нових підходів до викладання для педагогічних закладів на основі міждисциплінарних напрямків та підходів створює можливість для ефективної підготовки професійно-педагогічних кадрів у галузі дизайну. В основе теоретических и методологических исследований при изучении нового направления - веб-дизайна - выбраны педагогические и методологические подходы, которые объединены в рамках нескольких междисциплинарных направлений. Интернет-культура как семиотическая система была проанализирована и основана на теориях информационно-семиотического направления, изучении дизайна и свойств веб-дизайна на основе ориентации на формирование общей и педагогической культуры и профессиональной компетентности. Было доказано использование неклассического направления для изучения веб-дизайна как сложного, структурированного и динамичного элемента интернет-культуры, и была доказана его роль в формировании мышления человека. Обобщенные теоретические и методологические подходы к изучению веб-дизайна позволяют наметить направления учебного процесса. Обосновано, что формирование креативного мышления при изучении веб-дизайна начинается с преподавания специальных технических дисциплин с помощью специальных учебных форм, что позволяет сосредоточить внимание на проблемно-ориентированном обучении и способствует формированию творческого отношения студентов достичь намеченной цели. Доказано, что профессиональная подготовка в области веб-дизайна наиболее эффективно реализуется по многоуровневой схеме на основе образовательных комплексов. Предлагаемая модель подготовки специалиста - выпускника педагогического учреждения, которое по специальности «Веб-дизайн» содержит компоненты образовательного процесса и выступает в качестве условия для подготовки профессионально-педагогических кадров. Для системы высшего образования необходимо, чтобы вовлечение профессионалов в культуру дизайна обеспечило высокие результаты. Это будет способствовать развитию творческого мышления и, как следствие, стремлению к действиям, основанным на общечеловеческих ценностях. В постоянно меняющихся условиях разработка и внедрение новых подходов к обучению Для педагогических учреждений на основе междисциплинарных направлений и подходов создается возможность для эффективной подготовки профессионально-педагогических кадров в области дизайна. At the heart of theoretical and methodological research in the study of a new direction – web design – pedagogical and methodological approaches are selected, which are combined within several interdisciplinary directions. The Internet culture as a semiotic system was analyzed and based on the theories of informational-semiotic direction, the study of the design and properties of web design based on the orientation towards the formation of general and pedagogical culture and professional competence. The use of a non-classical direction to explore web design as a complex, structured and dynamic element of Internet culture has been proved, and its role in forming a person’s thinking has been substantiated. The generalized theoretical and methodological approaches to the study of web design can outline the direction of the educational process. It is substantiated that the formation of creative thinking in the study of web design begins with the teaching of special technical disciplines with the help of special educational forms, which allows to focus attention on problem-oriented learning and promotes the formation of students’ creative attitude to achieve the intended purpose. It is proved that professional training in the field of web design is most effectively implemented on a multi-level scheme based on educational complexes. The proposed model of training a specialist – a graduate of a pedagogical institution, which with specialization in “Web Design” contains the components of an educational process and acts as a condition for the training of vocational and pedagogical staff. For the higher education system, it is necessary that the involvement of professionals in the design culture will ensure high results. This will contribute to the development of creative thinking and, as a consequence, the pursuit of activities based on universal values. In an ever-changing environment, the development and implementation of new approaches to teaching for pedagogical institutions based on interdisciplinary areas and approaches creates an opportunity for effective training of professional and pedagogical staff in the field of design.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5015
Розташовується у зібраннях:Кафедра технологічної і професійної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kurinaia. T..pdf495.91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.