Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4842
Title: Наративно-дискурсивний підхід в аспекті мистецької педагогіки
Other Titles: Нарративно-дискурсивный подход в аспекте художественной педагогики
Narrative-discursive approach in the aspect of Art Pedagogy
Authors: Степанова, Людмила Василівна
Степанова, Людмила Васильевна
Stepanova, Lyudmila Vasylivna
Юань Янь
Yuan Yan
Keywords: наратив
дискурс
наративно-дискурсивний підхід
майбутні викладачі мистецтва
narrative
discourse
narrative-discursive approach
future teachers of Arts
нарратив
дискурс
нарративно-дискурсивный подход
будущие преподаватели искусств
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Степанова Л. В. Наративно-дискурсивний підхід в аспекті мистецької педагогіки / Л. В. Степанова, Янь Юань // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. –Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. – Випуск 3 (128). – С. 110-117.
Abstract: У статті висвітлено результати теоретико-методологічного дослідження феномену наративного дискурсу, уточнено його сутність крізь призму основних положень наратології та мистецької педагогіки. У вступі висвітлено актуальність означеної проблеми, мета та завдання визначеного етапу. Дослідження проводилося на матеріалі наукових розробок, що висвітлюють феноменологію наративного дискурсу і наративно-дискурсивного підхід. Для реалізації мети і вирішення поставлених завдань у ході розвідок використано комплекс методів: теоретичних – аналіз, порівняння, узагальнення філософських, психологічних, педагогічних, мистецтвознавчих, музично-педагогічних джерел – для уточнення сутності та змісту феноменів наративу і дискурсу в мистецькій галузі; контекстуальний аналіз – для визначення понять «наративний дискурс» і «наративно-дискурсивний підхід»; емпіричні – узагальнення педагогічного та методичного досвіду, інноваційних практик; теоретичного узагальнення – для прогнозування та обґрунтування перспектив наративно-дискурсивного підходу як методологічної основи підготовки майбутніх викладачів мистецтва. У результаті теоретико-методологічного дослідження уточнено сутність понять «наратив», «дискурс». Визначено поняття «педагогічний наратив» як спеціальний засіб формування особистості, її знань, умінь, досвіду; специфічний метод оптимізації процесів особистісної соціалізації та занурення індивіду в суспільне світосприйняття, світорозуміння за допомогою розповіді, що відображає уявні або реальні події. Встановлено, що педагогічний потенціал наративного підходу детерменований ідеями герменевтичного та феноменологічного аналізу текстів як загальнокультурних та педагогічних явищ. Визначено перспективи впровадження наративно-дискурсивного підходу в процес підготовки майбутніх викладачів мистецтва. The article covers the results of theoretical and methodological research of the phenomenon“narrative discourse”, clarifies its essence through the prism of the basic provisions of narratology and artistic pedagogy. The introduction highlights the relevance of the problem, the purpose and objectives of this stage. The research was carried out on the material of scientific elaborations that highlight the phenomenology of the narrative discourse and the narrative-discursive approach. In order to realize the purpose and to solve the set tasks in the course of exploration, we used a complex of methods: theoretical ‒ the analysis, comparison, generalization of philosophical, psychological, pedagogical, art, musical and pedagogical sources ‒ to clarify the essence and content of the phenomena “narrative” and “discourse” in the field of arts; the contextual analysis ‒ to define the concepts “the narrative discourse” and “the narrative-discursive approach”; empirical ‒ generalization of pedagogical and methodological experience, innovative practices; theoretical generalization ‒ to predict and substantiate the perspectives of the narrative-discursive approach as a methodological basis for training future teachers of Arts. As a result of the theoretical and methodological research, the essence of the concepts “narrative” and “discourse” has been clarified. The term “pedagogical narrative” has been defined as a special means of personality formation, his / her knowledge, skills, experience; a specific method of optimizing the processes of personal socialization and immersion of an individual into the public worldview, a worldview through a story that reflects imaginary or real events. It has been established that the pedagogical potential of the narration-based approach is determined by the ideas of hermeneutical and phenomenological analysis of texts as general cultural and pedagogical phenomena. The prospects of introducing the narrative-discursive approach into the process of training future teachers of Arts have been determined. The narrative-discursive approach directs perspective directions of further scientific explorations of the problem related to the determination of pedagogical principles and conditions enabling the formation of the narrative competence of future teachers of Arts.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4842
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Narrative-discursive approach.pdf290.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.