Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4608
Title: Використання евристичних завдань в процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів математики
Other Titles: Use of heuristic tasks in the process of forming methodological competence of future mathematics teachers
Использование эвристических задач в процессе формирования методической компетентности будущих учителей математики
Authors: Тумбрукакі, Алла Валеріївна
Тумбрукаки, Алла Валерьевна
Tumbrukaki, Alla Valeriivna
Keywords: методична компетентність
творча діяльність
професійно-творчий потенціал майбутнього вчителя
евристичні завдання
методическая компетентность
творческая деятельность
профессионально-творческий потенциал будущего учителя
эвристические задания
methodological competence
creative activity
professional and creative potential of a future teacher
heuristic tasks
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Тумбрукакі А. В. Використання евристичних завдань в процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів математики / А. В. Тумбрукакі // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одесса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 263 – 264.
Abstract: Одним з шляхів ефективного формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики може бути застосування у їхній професійній підготовці творчих навчально-методичних завдань (одного з видів евристичних завдань), під якими розумітимемо проблемні ситуації, що вимагатимуть від студентів педагогічних ВНЗ професійних знань та вмінь та їх застосування у нестандартних ситуаціях. У статті представлені міркування щодо формування методичної компетентності майбутніх вчителів математики, які можуть бути використані для вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики. Одним из путей эффективного формирования методической компетентности будущего учителя математики может быть применение в их профессиональной подготовке творческих учебно-методических задач (одного из видов эвристических задач), под которыми понимают проблемные ситуации, требующие от студентов педагогических вузов профессиональных знаний и умений и их применение в нестандартных ситуациях. В статье представлены рассуждения по формированию методической компетентности будущих учителей математики, которые могут быть использованы для совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей математики. One of the ways of effective formation of methodological competence of the future mathematics teacher can be the use in their professional preparation of creative teaching and methodical tasks (one of the types of heuristic tasks), under which we will understand the problem situations that will require students of pedagogical universities to use their professional knowledge and skills non-standard situations. The article presents considerations regarding the formation of methodological competence of future mathematics teachers, which can be used to improve the professional training of future mathematics teachers.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4608
Appears in Collections:Кафедра математики і методики її навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Use of heuristic tasks.pdf541.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.