Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4373
Title: Антон Фрідріх Бюшінг: хронологічна ретроспектива життя та діяльності
Other Titles: Anton Friedrich Büsching: chronological retrospective of life and activity
Антон Фридрих Бюшинг: хронологическая ретроспектива жизни и деятельности
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Добролюбская, Юлия Андреевна
Keywords: біографія
історична біографістика
історія географії
статистика
Просвітництво
історія освіти
biography
historical biography
history of geography
statistics
education
history of education
биография
историческая биографистика
история географии
статистика
Просвещение
история образования
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво Української академії наук ТОВ «ВІР»
Citation: Добролюбська Ю. А. Антон Фрідріх Бюшінг : хронологічна ретроспектива життя та діяльності / Ю. А. Добролюбська // Гілея (науковий вісник)": зб. наук. праць. – Київ, 2019. – Вип.145 (№6), Ч. 1. – С. 47-52.
Abstract: Публікація є спробою впорядкувати наукову спадщину та надати цілісну картину ключових етапів життя і діяльності німецького географа, історика, педагога та теолога Антона Фрідріха Бюшінга. Сучасники визнавали Бюшінга справжнім засновником наукової географії та статистики. В своїх працях він вперше використав значну кількість маловідомих нових матеріалів, систематизував данні фіскальних та кадастрових розшуків, довів необхідність включення у науковий обіг картографічного матеріалу. Наполеглива праця А. Ф. Бюшінга була втілена в цілому ряді багатотомних видань, головним з яких вважається «Опис землі», що став першим систематизованим географічним твором в історії географії. Публикация является попыткой упорядочить научное наследие и предоставить целостную картину ключевых этапов жизни и деятельности немецкого географа, историка, педагога и теолога Антона Фридриха Бюшинга. Современники признавали Бюшинга настоящим основателем научной географии и статистики. В своих трудах он впервые использовал значительное количество малоизвестных новых материалов, систематизировал данные фискальных и кадастровых поисков, доказал необходимость включения в научный оборот картографического материала. Упорный труд А. Ф. Бюшинга был воплощен в целом ряде многотомных изданий, главным из которых считается «Описание земли», стал первым систематизированным географическим произведением в истории географии. The publication is an attempt to streamline the scientific heritage and provide a coherent picture of the key stages of the life and activity of the German geographer, historian, teacher and theologian Anton Friedrich Büsсhing. Contemporaries recognized Büsching as the true founder of scientific geography and statistics. In his writings, he first used a large number of little– known new materials, systematized the data of fiscal and cadastral searches, and proved the necessity of incorporating cartographic material into scientific circulation. The hard work of A. F. Büsching was embodied in a number of multivolume publications, the main of which is «The description of the earth», which became the first systematized geographical work in the history of geography.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4373
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anton Friedrich Büsching chronological.pdf259.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.