Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/411
Title: Історія Середніх віків: тематична хрестоматія
Other Titles: История Средних веков: тематическая хрестоматия
The history of the Middle Ages: thematic poetry
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Добролюбская, Юлия Андреевна
Keywords: середні віки
середньовічне місто
християнська церква
Середземномор’я
Відродження
гуманізм
средние века
средневековый город
христианская церковь
Возрождение
Средиземноморье
гуманизм
Middle Ages
medieval city
Christian church
Mediterranean
Renaissance
humanism
Issue Date: 2014
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Історія середніх віків: тематична хрестоматія / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; уклад. Ю. А. Добролюбська. – Одеса : [ПНПУ], 2014. – 170 с.
Abstract: Актуальність та новизна представленої тематичної хрестоматії зумовлена і тим, що всі матеріали в ній наведені української мовою, коментарі торкаються всіх важливіших подій у історії західноєвропейського середньовіччя та витримані у відповідності з останніми надбаннями світової медієвістики. Хрестоматія структурно та змістовно цілком відповідає навчальному плану підготовки майбутніх викладачів історії, а також навчальній програмі курсу «Історія середніх віків» (ч. ІІ), який вміщує в себе хронологічний проміжок ХІ-XV століть. Цілісно, у послідовній єдності розглядаються питання політичної, соціально-економічної історії та духовного розвитку народів середньовічної Європи. Історія людських спільнот подається в нерозривній єдності з історією природи та побуту, змальовуються індивідуальні портрети відомих діячів середньовіччя.Актуальность и новизна представленной тематической хрестоматии обусловлена и тем, что все материалы в ней приведены на украинском языке, комментарии касаются всех важных событий в истории западноевропейского средневековья и выдержаны в соответствии с последними достижениями мировой медиевистики. Хрестоматия структурно и содержательно полностью соответствует учебному плану подготовки будущих преподавателей истории, а также учебной программе курса «История средних веков» (ч. II), который включает в себя хронологический промежуток ХI-XV веков. Целостно, в последовательной единства рассматриваются вопросы политической, социально-экономической истории и духовного развития народов средневековой Европы. История человеческих сообществ подается в неразрывном единстве с историей природы и быта, изображаются индивидуальные портреты известных деятелей средневековья. The relevance and novelty of the presented thematic reader is due to the fact that all materials in it are given in the Ukrainian language, the comments concern all important events in the history of the Western European Middle Ages and are sustained in accordance with the latest achievements of world medieval studies. Reader structurally and meaningfully fully corresponds to the curriculum for the preparation of future teachers of history, as well as the curriculum of the course "History of the Middle Ages" (Part II), which includes a chronological interval of the XI-XV centuries. Honestly, in a consistent unity, issues of political, socio-economic history and spiritual development of peoples of medieval Europe are considered. The history of human communities is presented in an inextricable unity with the history of nature and everyday life, depicting individual portraits of famous medieval figures.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/411
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
istoria_serednih_vikiv--tematichna_hrestomatia.pdf10.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.