Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4016
Title: Формування ключових компетентностей учнів на уроках фізики
Other Titles: Formation of pupils’ key competences in Physics classes basing on the task-oriented approach
Authors: Каплун, Вікторія Михайлівна
Каплун, Виктория Михайловна
Kaplun, Viktoriia
Маріна, Марія Сергіївна
Марина, Мария Сергеевна
Marina, Mariia
Тадеуш, Ольга Харлампіївна
Тадеуш, Ольга Харлампиевна
Tadeush, Olga Kharlampiivna
Keywords: ключові компетентності
основна школа
задачний підхід
фізика
key competences
incomplete secondary school
task-based approach
physics
Issue Date: 2019
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Каплун В.М. Формування ключових компетентностей учнів на уроках фізики / В.М. Каплун, М.С. Маріна, О.Х. Тадеуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — 2019. — № 1. — С. 44—51.
Abstract: Метою проведеного дослідження виступила розробка, відбір і запровадження якісних фізичних задач та ситуаційних завдань у шкільний курс «Фізика 8» як умови позитивної мотивації навчання фізики і формування окремих ключових компетентностей учнів основної школи в процесі їх розв'язування, а саме: спілкування державною мовою із застосуванням наукової і технічної термінології; основні компетентності у природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; соціальна й громадянська компетентності; екологічна грамотність і здоровий спосіб життя; самоосвітня компетентність; особистісне самовдосконалення. Запровадження компетентнісного підходу надавало можливість врахування психологічних особливостей підліткового віку і сприяло об`єднанню двох тенденцій розвитку дитини – прагнення до спілкування з підлітками і бажання пізнавати світ. The purpose of the study was the development, selection and implementation of high-quality physical tasks and situational tasks into the school course «Physics 8», as the conditions for positive motivation to study Physics and form pupils’ key competences in the process of solving them at incomplete secondary schools, namely: communication by means of the state language applying scientific and technical terminologies; core competences in the Natural Sciences and Technology; the digital information competence; the ability to learn throughout life; initiative and enterprise; the social and civil competence; environmental literacy and a healthy lifestyle; the self-educating competence; personal self-improvement.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4016
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf249.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.