Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2122
Title: Significance of relationships and psychosocial adaptation during adolescence
Other Titles: Значущість взаємостосунків і психосоціальної адаптації в підлітковому віці
Значимость взаимоотношений и психосоциальной адаптации в подростковом возрасте
Authors: Pietrulewicz, B.
Zhuravlova, L.
Петрулевич, Б.
Журавльова, Л.
Петрулевич, Б.
Журавлева, Л.
Keywords: adolescence
attachment relationships
psychosocial adaptation
підлітковий вік
прихильність у відносинах
психосоціальна адаптація
подростковый возраст
привязанность в отношениях
психосоциальная адаптация
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Pietrulewicz B, Zhuravlova L. Significance of relationships and psychosocial adaptation during adolescence /B.Pietrulewicz, L.Zhuravlova // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2016. – № 5. – С. 7–29.
Abstract: This study examines associations between different aspects of romantic involvement and psychosocial adaptation during adolescence. 901 students (432 boys, 469 girls) aged 12 to 17 years, who have been involved in at least one romantic relationship, answered questionnaires aimed at measuring ten parameters of romantic involvement (interest, age at the time of the first romance, average age of the partners, number of romantic relationships, number of broken hearts, average duration of relationship, duration of a recent, more significant relationship, time spent each week out of the school in this relationship, current romantic status, sexually active or not) and four indices of psychosocial adjustment (performance at school, body image, self-esteem, behavioural problems). The results demonstrate that it is possible to accurately predict poorer performance at school based on stronger romantic involvement, which is more significant for younger adolescents (ages 12 to 14) than for older ones (ages 15 to 17). Body image and self-esteem are positively and significantly related to greater involvement in romantic relationships, and boys differ from girls in terms of self-esteem parameters. Finally, behavioural problems are significantly associated with greater romantic involvement at all ages. The significance of correlation between variables ranges from weak to moderate, depending on age and gender (r ranging between 0.13 and 0.40) and the regression equations account for a generally modest portion of the total variance (6.3% to 11.7%). Differences attributable to age and gender refer to interaction effects concerning only few parameters. The results obtained are discussed in the context of psychosocial development in adolescence.Дослідження розглядає зв’язок між різними аспектами залученості до романтичних стосунків і психосоціальної адаптації в підлітковому віці. Дев’ятсот один юнак (432 хлопчика, 469 дівчаток) віком від 12 до 17 років відзначили, що мали досвід принаймні одного із видів романтичних стосунків, відповідаючи на питання опитувальника, який досліджував десять параметрів романтичної участі (інтерес, вік на момент першого романтичного досвіду, середній вік партнерів, кількість романтичних стосунків, кількість «розбитих сердець», середня тривалість стосунків, тривалість недавніх стосунків, більш значущі взаємини, час, проведений щотижня поза школою в цих відносинах, нинішній романтичний статус, сексуальна активність або її відсутність) та чотири показники психосоціальної адаптації (успішність в школі, образ тіла, самооцінка, поведінкові проблеми). Отримані результати свідчать про те, що можна точно передбачити погіршення успішності в школі через сильну романтичну залученість, що є більш поширеним для підлітків (віком від 12 до 14), ніж для молодих людей (віком від 15 до 17 років). Тілесний образ і самооцінка позити- вно та достовірно пов’язані з більш широкою участю в романтичних стосунках, і хлопчики відрізняються від дівчаток з точки зору факторів, які обумовлюють самооцінку. Зрештою, поведінкові проблеми значною мірою асоціюються з більшою залученістю до романтичних стосунків у підлітковому віці. Відмінності, які стосуються віку і статі, відносяться до взаємодії ефектів, які стосуються лише декількох параметрів. Отримані результати розглядаються в контексті психосоціального розвитку в підлітковому віці.Исследование рассматривает связь между различными аспектами романтической вовлеченности и психосоциальной адаптации в подростковом возрасте. Девятьсот один юноша (432 мальчика, 469 девочек) в возрасте от 12 до 17 лет указали, что имели опыт по крайней мере одного из видов романтических отношений, отвечая на вопрос опросника, который исследовал десять параметров романтического участия (интерес, возраст на момент первого романтического опыта, средний возраст партнеров, количество романтических отношений, количество «разбитых сердец», среднюю продолжительность отношений, продолжительность недавних отношений, более значимые отношения, время, проведенное в неделю вне школы в этих отношениях, нынешний романтический статус, сексуальная активность или ее отсутствие) и четыре показателя психосоциальной адаптации (успешность в школе, образ тела, самооценка, поведенческие проблемы). Полученные результаты свидетельствуют о том, что можно точно прогнозировать ухудшение успеваемости в школе среди подростков (в возрасте от 12 до 14), в отличие от молодых людей (в возрасте от 15 до 17 лет), вследствие сильной романтической привязанности. Телесный образ и самооценка положительно и значимо связаны с более широким участием в романтических отношениях; мальчики отличаются от девочек с точки зрения факторов, обуславливающих самооценку. Поведенческие проблемы в значительной степени ассоциируются с большим участием в романтических отношениях в подростковом возрасте. Различия, которые касаются возраста и пола, относятся ко взаимодействию эффектов, которые касаются лишь нескольких параметров. Полученные результаты рассматриваются в контексте психосоциального развития в подростковом возрасте.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2122
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogdan Pietrulewicz.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.