Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2071
Title: Формирование готовности студентов к работе в поликультурном обществе
Other Titles: Формування готовності студентів до роботи в полікультурному суспільстві
Development of students’ readiness for working in the polycultural society
Authors: Редькина, Л. И.
Геркерова, Александра Михайловна
Редькіна, Л. І.
Геркерова, Олександра Михайлівна
Redkina, L.
Gerkerova, Oleksandra Mykhailivna
Keywords: готовность к педагогической деятельности
поликультурное общество
национальная культура
этнопедагогика
подготовка будущих учителей
готовність до педагогічної діяльності
полікультурне суспільство
національна культура
етнопедагогіка
підготовка майбутніх учителів
readiness for the pedagogical activity
polycultural society
national culture
ethnopedagogy
future teachers’ training
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Редькина Л. И. Формирование готовности студентов к работе в поликультурном обществе / Л. И. Редькина, А. М. Геркерова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2016. – № 12. – С. 49–57.
Abstract: В статье раскрывается проблема подготовки будущих педагогов к воспитанию личности в поликультурном обществе; сформулированы задачи, решение которых требуется для формирования готовности студента к педагогической работе; раскрыты условия, необходимые для формирования новой фундаментальной парадигмы подготовки будущего учителя; рассмотрены принципы и основные компоненты модели профессионально-педагогической подготовки будущих учителей в системе высшего образованияМетою статті є аналіз проблеми підготовки майбутніх вчителів до виховання особистості в полікультурному суспільстві. Формування творчої особистості нерозривно пов’язане з відродженням національної культури. У формуванні особистості вчителя ми можемо виділити два головні аспекти – професійний і загальнокультур- ний. Їх умовою і об’єднуючим чинником виступає здібність майбутнього вчителя до створення з учнями педагогічно доцільних, етичних стосунків, які виховуватимуть шанобливе ставлення до сусідів за культурногеографічною рекреацією. Щоб уникнути протиріч між логікою розвитку діяльності, направленою на підготовку студентів до формування знань про культурну спадщину народів України, виховання позитивного ставлення до них, і логікою розкриття змісту навчальних дисциплін при моделюванні навчально-виховного процесу у виші з позицій діяльнісного підходу, необхідно: 1) розробити професіограму вчителя для роботи в Україні (модель діяльності), тобто сукупність особистих і професійних якостей, а також знань, умінь і навичок, які визначають успішність професійної діяльності; 2) визначити структуру діяльності майбутнього педагога, яка забезпечить розкриття професійних здібностей і умінь; 3) забезпечити процес трансляції інтелектуально-духовного, професійно-культурного досвіду та розвиток соціальної інтенції особистості; 4) проаналізувати і осмислити специфіку взаємозв’язків основних аспектів соціалізації (навчання, освіта, виховання) і їх самодетермінаційних аналогів (самоосвіта, самонавчання, самовиховання). 5) розробити технології, які відповідають стадіям становлення і розвитку особи (ідентифікація, індивідуалізація, персоналізація); 6) організувати міжпредметні зв’язки народознавства з педагогікою, психологією, етнопедагогікою і етнопсихологією, історією педагогіки, світовою художньою культурою. Професійна підготовка студентів до майбутньої педагогічної діяльності в полікультурній Україні повиннавключати такі компетенції: - концептуальну, яка передбачає розуміння студентами теоретичних основ своєї майбутньої професійної діяльності, уміння аналізувати, синтезувати і формулювати проблему; - технологічну, що передбачає здібність до опанування основних професійних навичок, у тому числі навичок дослідження, вивчення, аналізу культурно-педагогічної спадщини народів України; - інтеграційну компетенцію, що включає розвиток здатності зв’язувати теорію і практику, розуміння культурного, етнічного, соціального контекстів; - адаптивну, що базується на вмінні передбачати і підготуватися до будь-яких змін, важливих в рамках професії; - міжособистісну, що сприяє розвитку умінь і навичок ефективного спілкування в полікультурному соціумі. Таким чином, підготовка студентів до педагогічної діяльності, яка включає використання етнопедагогічної спадщини малих етносів в процесі поліетнічного виховання, повинна здійснюватися на основі інтеграційної концепції практики міждисциплінарних досліджень, практико-орієнтованих моделей навчально-виховної роботи в школі, створення гнучких, адаптованих до специфіки України моделей освітньої діяльності з підготовки фахівців для освітньої сфериThe article deals with the issue of future teachers’ training for the personality upbringing in the polycultural society. Creative personality development is inseparably connected with the regeneration of national culture. In the process of the teacher’s personality development the emphasis is laid on two main aspects – professional and general cultural one. The condition of their implementation and the connecting factor is the ability of a future teacher to establish pedagogically viable, ethical relationship that will develop respect for the neighbours in the cultural and geographic recreation. To avoid contradictions between the logics of the activity development aimed at the students’ preparation for the knowledge generation on the cultural heritage of the nations of Ukraine, development of the positive attitude towards them and the logics of the academic subjects content in the modelling of the educational process in the university, it is necessary to: 1) develop the teacher’s professiogram for working in Ukraine (the activity model), i. e. the combination of personal and professional qualities, knowledge and skills that provide the effectiveness of the professional activity; 2) develop the structure of future teacher’s activity that will ensure the professional abilities and skills development; 3) provide the process of the intellective-spiritual, professional-and-cultural experience transmission and the social intention of personality development; 4) analyse and comprehend the specific interconnections of the main aspects of socialisation (teaching, education, upbringing) and their self-determinational analogues (self-education, self-teaching, self-cultivation); 5) work out technologies corresponding to the stages of personality development (identification, individualization, personalisation); 6) organise interdisciplinary connections of the ethnography with pedagogy, psychology, ethnopedagogy, ethnopsychology, history of pedagogy, world artistic culture. Professional training of students for the future pedagogical activity in the polycultural Ukraine should include: - conceptual competence that allows for the theoretical basics of the future professional activity understanding, skills in analysing, synthesising and defining a problem; - technological competence that allows for the ability for professional skills acquisition, including skills in research, study, analysis of the cultural-and-pedagogical heritage of the nations of Ukraine; - integrative competence, including the development of the ability to connect theory and practice, understand cultural, ethniс and social contexts; - adaptive competence based on the ability to foresee and prepare for any changes within the profession; - interpersonal competence, contributing to the development of knowledge and skills of effective communication in the polycultural society. Thus, students’ preparation for the pedagogical activity, including use of the ethnopedagogical heritage of the small ethnic groups in the process of polyethnic education should be based on the integrative concept of the interdisciplinary research, practical models of the educational work at school, creation of the flexible models of educational activity, adapted to the specificity of Ukraine, aimed at professional training of specialists for the educational field.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2071
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liudmila Redkina.pdf335.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.