Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2067
Title: Review of communicative learning approaches to teaching english for tourism
Other Titles: Огляд комунікативних навчальних підходів до викладання англійської мови фахівцям сфери туризму
Обзор коммуникативных учебных подходов к преподаванию английского языка специалистам сферы туризма
Authors: Vasylyshyna, N.
Василишина, Н. М.
Василишина, Н. М.
Keywords: foreign language communicative competence
methods
approaches
tourism area
learning skills
experiential interactive learning
constructivist blended learning approach
іноземна мова
комунікативна компетентність
методи
підходи
сфера туризму
навчальні вміння
експериментальне інтерактивне навчання
конструктивістський підхід змішаного навчання
иностранный язык
коммуникативная компетентность
методы
подходы
сфера туризма
учебные умения
экспериментальное интерактивное обучение
конструктивистский подход к смешанному обучению
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Vasylyshyna N. M. Review of communicative learning approaches to teaching english for tourism / N. M. Vasylyshyna // Наука і освіт : наук.-практ. журнал . – 2016. – № 12. – С. 28–33.
Abstract: The paper presents review of the issue of forming foreign language communicative competence in tourism area; particular attention is paid to finding the most effective methods of solving this issue. The use of natural approach, experiential interactive learning along with constructivist blended learning approach to teaching English for tourism has been considered. The results of the study prove that experiential interactive learning and constructivist blended learning approach enhance the effectiveness of forming foreign language communicative competence in tourism area. У представленому науковому дослідженні розглядається проблема формування іншомовної комунікативної компетентності в галузі туризму; особливу увагу приділено з’ясуванню найбільш ефективних методів вирішення цієї проблеми. Аналізується феномен іншомовної комунікативної компетенції в галузі туризму. Визна-чено перелік умінь, необхідних студентам для досягнення своїх професійних, особистих цілей та завдань в умовах постійно мінливого конкурентного світу, як-от: критичне та творче мислення, лідерські якості, самостійне рефлексивне навчання, комунікативні навички тощо. Крім того, розглядається доцільність застосування в навчальному процесі «природного методу» викладання мов, запропонованого С. Крашеном і Т. Терреллом. Проведено огляд експериментального інтерактивного навчання, а також конструктивістського підходу до змішаного навчання англійської мови у сфері туризму. Перший тип навчання передбачає, що студенти самостійно формують навички професійної комунікації іноземною мовою, застосовуючи досвід участі в ній. Експериментальне інтерактивне навчання у процесі викладання англійської мови фахівцям сфери туризму реалізується за допомогою таких методів: рольові ігри, моделювання професійної діяльності, метод проектів, мозковий штурм, метод кейсів, дискусії на професійні теми тощо. Основні переваги зазначених підходів полягають у підвищенні мотивації студентів до навчальної діяльності, розвитку інтересу до вивчення іноземної мови, зорієнтованості на практичних результатах, розвитку світогляду майбутніх фахівців, забезпеченні умов для збагачення змісту комунікації іноземною мовою, вихованні навичок професійної комунікації. Також зазначається, що із застосуванням емпіричного інтерактивного навчання та конструктивістського підходу до змішаного навчання англійської мови у сфері туризму в організації самостійної роботи студентів значно змінюється роль вчителя. Він може виконувати роль консультанта, спостерігача, помічника, «джерела інформації» або координатора. Отримані результати підтверджують, що емпіричне інтерактивне навчання та конструктивістський підхід до змішаного навчання англійської мови у сфері туризму сприяють підвищенню ефективності формування професійних іншомовних комунікативних вміньВ представленном научном исследовании рассматривается проблема формирования иноязычной коммуникативной компетентности в области туризма; особое внимание уделено выяснению наиболее эффективных методов решения этой проблемы. Анализируется феномен иноязычной коммуникативной компетенции в области туризма. Определен перечень умений, необходимых студентам для достижения своих профессиональных, личных целей и задач в условиях постоянно меняющегося конкурентного мира, как-то: критическое и творческое мышление, лидер- ские качества, самостоятельное рефлексивное обучение, коммуникативные навыки и тому подобное. Кроме того, рассматривается целесообразность применения в учебном процессе «естественного метода» преподавания языков, предложенного С. Крашеном и Т. Терреллом. Проведен анализ экспериментального интерактивного обучения, а также конструктивистского подхода к смешанному обучению английскому языку в сфере туризма. Первый тип обучения предполагает, что студенты самостоятельно формируют навыки профессиональной коммуникации на иностранном языке, применяя опыт участия в ней. Экспериментальное интерактивное обучение в процессе преподавания английского языка специалистам сферы туризма реализуется с помощью следующих методов: ролевые игры, моделирование профессиональной деятельности, метод проектов, мозговой штурм, метод кейсов, дискуссии на профессиональные темы и тому подобное. Основные преимущества указанных подходов заключаются в повышении мотивации студентов к учебной деятельности, развитии интереса к изучению иностранного языка, ориентированности на практический результат, развитии мировоззрения будущих специалистов, обеспечении условий для обогащения содержания коммуникации на иностранном языке, воспитании навыков профессиональной коммуникации. Также отмечается, что с применением эмпирического интерактивного обучения и конструктивистского подхода к сме- шанному обучению английскому языку в сфере туризма в организации самостоятельной работы студентов значительно меняется роль учителя. Он может выполнять роль консультанта, наблюдателя, помощника, «источника информации» или координатора. Полученные результаты подтверждают, что эмпирическое интерактивное обучение и конструктивистский подход к смешанному обучению английскому языку в сфере туризма способствуют повышению эффективности формирования профессиональных иноязычных коммуникативных умений.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2067
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasylyshyna N. M..pdf298.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.