Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2057
Title: Content and language integrated learning: approach to teaching english for specific purposes
Other Titles: Предметно-мовне інтегроване навчання: підхід до навчання англійської мови за професійним спрямуванням
Предметно-языковое интегрированое обучение: подход к преподаванию английского языка професиональной направленности
Authors: Grytsyk, N. V.
Грицик, Н. В.
Грицык, Н. В.
Keywords: content and language integrated learning (CLIL)
principles of CLIL
English for Specific Purposes (ESP)
foreign language (FL)
General English (General English)
higher educational institutions
предметно-мовне інтегроване навчання (ПМІН)
принципи ПМІН
англійська мова за професійним спрямуванням
іноземна мова (ІМ)
вищий навчальний заклад (ВНЗ)
предметно-языковое интегрированное обучение (ПЯИО)
принципы ПЯИО
английский язык профессионального направления
иностранный язык (ИЯ)
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Grytsyk N. V. Content and language integrated learning: approach to teaching english for specific purposes / N. V. Grytsyk // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 12. – С. 22–28.
Abstract: The subject of this paper is presenting the description of CLIL – Content and Language Integrated Learning – in the context of language learning in higher educational institutions. CLIL describes a pedagogical approach in which the language and subject area content are learnt in combination. The generic term CLIL describes any learning activity where the language is used as a tool to develop new learning from a subject area or theme. CLIL is a special approach to delivering content in education: a non-linguistic subject is not taught in a foreign language, but by means of a foreign language. Through this kind of educational provision, students gain knowledge of some special subjects in the curriculum, at the same time mastering their language skills. CLIL is based on the principles of „4C‟ (communication, content, cognition, culture).CLIL is promoted as means of solving problems as case study. The author of this article regarded CLIL as an efficient instrument of learning ESP as a means of motivating students for further studies. The article highlights CLIL as integral part of ESP course. The article touches upon the issues related to the opportunity for implementing these methods that are widely used in the European Union in higher education in Ukraine, the conditions under which these methods can be realised are determined. The author also makes conclusion that integrating CLIL approach in ESP course will make it possible to enhance the university foreign language training and improve the quality of the teaching process arrangementУ статті представлено опис предметно-мовного інтегрованого навчання (ПМІН) в контексті навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах. ПМІН – це педагогічний підхід, який одночасно дозволяє засвоювати іноземну мову та предмет, тобто цей підхід передбачає таку навчальну діяльність, де мова користовується як інструмент для засвоєння нових знань з професійної сфери або теми. Завдяки використанню вищезазначено-го підходу студенти отримують знання деяких спеціальних дисциплін та одночасно вдосконалюють мовні навички та вміння. ПМІН ґрунтується на так званому принципі «4С», який включає зміст (сприяє стимулюванню процесу засвоєння знань і розвитку вмінь з предмету); спілкування (допомагає навчати студентів використовувати засоби іноземну мову для отримання знань з предмету); мисленнєві здібності (допомагають розвивати здатність студентів до кращого розуміння мови і предмету); культурологічні знання (розуміння особливостей, подібностей та відмінностей окремих культур допоможе студентам ефективніше соціалізуватись у сучасному полікультурному суспільстві, краще зрозуміти власну культуру). Також ПМІН розглядається як ефективний інструмент навчання англійської мови за професійним спрямуванням і засіб мотивації студентів до подальшого навчання. За ПМІН, типовий урок складається з етапів, які включають такі види діяльності: перевірка засвоєних раніше знань, розширення словарного запасу, закріплення знань, застосування нових знань, перевірка та виправлення помилок. Інтеграція зазначеного підходу в навчальний процес вишу потребує від викладачів і керівників навчальних закладів переосмислення традиційних уявлень про викладання англійської мови студентам немовних спеціальностей. Авторка робить висновок про те, що реалізація ПМІН у процесі вивчення курсу англійської мови за професійним спрямуванням дозволить активізувати навчання іноземної мови та підвищить якість на- вчального процесу.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2057
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nadiia Grytsyk.pdf453.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.