Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2029
Title: Humanism and humanity as a future doctor’s personal qualities: current state and ways of formation
Other Titles: Гуманізм та гуманність як особистісні якості майбутнього лікаря: сучасний стан і шляхи формування
Гуманизм и гуманность как личностные качества будущего врача: современное состояние и пути формирования
Authors: Tsikhotska, O. A.
Lozynska, L. F.
Ціхоцька, О. А.
Лозинська, Л.Ф.
Цихоцкая, О. А.
Лозинская, Л.Ф.
Keywords: value orientation
value orientation
value orientation
English language
humanistic values
education
educational capacity of study material
English language
humanistic values
education
educational capacity of study material
ціннісні орієнтації
гуманізація
англійська мова
уманістичні цінності
виховання
виховні можливості навчального матеріалу
ценностные ориентации
гуманизация
английский язык
английский язык
гуманистические ценности
воспитание
воспитательные возможности учебного материала
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Tsikhotska O. A., Lozynska L. F. Humanism and humanity as a future doctor’s personal qualities: current state and ways of formation. / O. A. Tsikhotska, L. F. Lozynska // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . –– 2016. – №10. – 206–211.
Abstract: The article is devoted to the problem of investigation of the formation of future doctors’ value orientation in the process of studying foreign languages. The authors made an attempt to analyse the current level of humanistic value orientations’ development in future doctors. The specific character of humanism-oriented education by means of the university subject “English Language” is discovered. The pedagogical conditions of the students’ familiarisation with humanistic value orientations, which assist purposeful and effective management of this procСтаттю присвячено проблемі дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів та їх формуванню в процесі вивчення іноземної мови. Українське суспільство зазнає змін, які впливають на внутрішній світ молодих людей. Сучасна освіта повинна не тільки надавати інформацію, але й сприяти формуванню найкращих якостей у майбутніх фахівців. Гуманізм повинен стати невід’ємною рисою особистості майбутнього лікаря. Поняттягуманізму досліджувалось різними галузями наук. Педагогіка розглядає гуманізм як всебічне та гармонічне виховання молодих людей та роз’яснює сутність виховання в сучасному суспільстві. Автори зробили спробу проаналізувати поточний рівень формування гуманістичних ціннісних орієнтацій(ГЦО) у майбутніх лікарів, виявити специфіку гуманістичного виховання під час викладання предмету «Англійська мова», розробити педагогічні умови та методику формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у майбутніх лікарів. Констатуючий експеримент надав можливості визначити початкові рівні сформованості гуманістичних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів (високий – 27,5%, середній – 50% та низький – 22,5%). На підставі отриманих результатів автори розробили та експериментально перевірили технологію виховання ГЦО у майбутніх лікарів. Оскільки цінності є важливою частиною мотиваційної структури особистості, важливо щоб вони були гуманістичними, тобто наповнені нормами доброти, толерантності, терпимості. Саме вихованню таких якостей сприяє розробле- на педагогічна технологія, що базується на оцінці та урахуванні психологічних особливостей сучасного студентства, використанні виховних можливостей навчального матеріалу з англійської мови та розвитку ціннісної свідомості шляхом включення в педагогічний процес емоційної, вольової та пізнавальної сфер особистості майбутнього лікаря. Результатом запровадження авторської технології було збільшення високого та середнього рівня сформованості ГЦО сукупно з 77,5% до 85,7% що підтверджує її результативність.Статья посвящена проблеме исследования ценностных ориентаций будущих врачей и их формированию в процессе изучения иностранного языка. Украинское общество претерпевает изменения, которые влияют на внутренний мир молодых людей. Современное образование должно не только предоставлять информацию, но и способствовать формированию лучших качеств у будущих специалистов. Авторы сделали попытались проанализировать текущий уровень сформированности гуманистических ценностных ориентаций (ГЦО) у будущих врачей, выявить специфику гуманистического воспитания в процессе преподавания предмета «Английский язык», разработать педагогические условия и методику формирования гуманистических ценностных ориентаций у будущих врачей. Констатирующий эксперимент дал возможность выявить начальные уровни сформиро- ванности гуманистических ценностных ориентаций будущих докторов (высокий – 27,5%, средний – 50% и низкий – 22,5%). На основе полученных результатов авторы разработали и экспериментально апробировали технологию формирования ГЦО у будущих докторов. Поскольку ценности являются важной составляющей мотивационной структуры личности, важно чтобы они были гуманистичными, наполненными идеалами добра, толерантности, терпимости. Именно воспитанию таких качеств способствует разработанная технология, которая базируется на выявлении и учете индивидуальных психологических особенностей студенчества, использо- вании воспитательных возможностей учебного материала и развитии ценностного сознания путем включения в педагогический процесс эмоциональной, волевой и познавательной сфер личности будущего доктора. В результате применения авторской технологии высокий и средний уровень сформированности ГЦО увеличился с 77,5 % до 85,7 % совокупно, что подтверждает ее эффективность.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2029
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsikhotska O. A.,.pdf640.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.