Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2014
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) з навчальної дисципліни «Історія Стародавнього Сходу"
Authors: Окорокова, Віра Вікторівна
Окорокова, Вера Викторовна
Okorokova, Vira Viktorivna
Keywords: методичні рекомендації
самостійна робота студентів
історія Стародавнього Сходу
стародавня цивілізація
методические рекомендации
самостоятельная работа студентов
история Древнего Востока
древняя цивилизация
методичні рекомендації
самостійна робота студентів
історія Стародавнього Сходу
стародавня цивілізація
methodological recommendations
independent work of students
history of the Ancient East
ancient civilizatio
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) з навчальної дисципліни «Історія Стародавнього Сходу» / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Соціал.-гуманіт. ф-т, Іст.-філос. від-ня, Каф. всесвітньої історії та методології науки; [уклад. В. В. Окорокова]. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – 44 с.
Abstract: Методичні рекомендації призначені для ознайомлення студентів з історії стародавніх цивілізацій Месопотамії, Єгипту, Східного Середноземномор’я, Малої Азії, Індії, Китаю та Японії. Завдання вивчення курсу «Історія Стародавнього Сходу» обумовлені методичним процесом «сприйняття – усвідомлення – застосування» знань: виявити загальні та особливі риси розвитку старосхідних держав; виробити вміння та навички самостійної роботи студентів із джерелами та історичним матеріалом, науковою літературою та періодичними виданнями, монографічною літературою. Мета даної роботи - пояснення неминущого значення спадщини цивілізацій і культур стародавнього світу. Об'єктом вивчення даного курсу є історія політичних та соціокультурних реалій суспільств у державах Стародавнього Сходу. Розкриті особливості політичного й соціально-економічного розвитку, дається характеристика культури та релігії. Історія людських спільностей подається у нерозривній єдності з історією природи та побуту, звичаїв та права. Замальовуються окремі портрети видатних діячів цивілізацій Стародавнього Сходу. Методические рекомендации предназначены для ознакомления студентов по истории древних цивилизаций Месопотамии, Египта, восточного Средиземноморья, Малой Азии, Индии, Китая и Японии. Задача изучения курса «История Древнего Востока» обусловлены методическим процессом «восприятие - осознание - применение» знаний: выявить общие и особенные черты развития древних государств; выработать умения и навыки самостоятельной работы студентов с источниками и историческим материалом, научной литературой и периодическими изданиями, монографической литературой. Цель данной работы - объяснение непреходящего значения наследия цивилизаций и культур древнего мира. Объектом изучения данного курса является история политических и социокультурных реалий обществ в государствах Древнего Востока. Раскрыты особенности политического и социально-экономического развития, дается характеристика культуры и религии. История человеческих общностей подается в неразрывном единстве с историей природы и быта, обычаев и права. Зарисовываются отдельные портреты выдающихся деятелей цивилизаций Древнего Востока.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2014
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okorokova.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.