Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2012
Title: Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільний захист": Ч. 1-2 : для студ. всіх спеціальностей
Authors: Петухова, Тетяна Анатоліївна
Петухова, Татьяна Анатольевна
Petukhova, Tetіana Anatoliivna
Орел, Леонід Васильович
Орел, Леонид Васильевич
Orel, Leonid Vasiliovich
Keywords: методичні рекомендації
практична робота
безпека життєдіяльності
цивільний захист
забруднення грунтів
електробезпека
атмосфера
надзвичайні ситуації
виробничий шум
захист від шуму
методические рекомендации
практическая работа
безопасность жизнедеятельности
гражданская защита
загрязнение почв
электробезопасность
атмосфера
чрезвычайные ситуации
производственный шум
защита от шума
methodical recommendations
practical work
life safety
civil protection
soil contamination
electrical safety
atmosphere
emergency situations
industrial noise
noise protection
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільний захист": Ч. 1-2 : для студ. всіх спеціальностей / Державний заклад " Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського "; уклад.: Л. В. Орел, Т. А. Петухова. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. – Ч.1. – 129 с. ; Ч. 2. – 130 с.
Abstract: Підвищення безпеки життєдіяльності та цивільного захисту людини завжди було однією із найважливіших задач людства. У методичних рекомендаціях детально аналізуються причини, які зумовили актуалізацію безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Серед них особливо виділяють виснаження природних ресурсів, зростаюче забруднення довкілля, низький рівень екологічної і технічної культури, демографічні проблеми, надзвичайні ситуації. Аналізуються види практичних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист». Мета даної роботи - вивчити види й причини забруднення ґрунтів, наслідки забруднювання; ознайомити студентів з методиками очищування повітря та прогнозування його стану на майбутнє. Наведена інформація про антропогенне забруднення води та способи її очищування. Розкрита проблема прогнозування, тобто визначання часу майбутнього землетрусу. Методичні рекомендації призначені для студентів, які отримають практичні навички щодо прогнозування хімічної обстановки після аварій на хімічно небезпечних об'єктах та вивчають вплив на організм людини шкідливих та вражаючих факторів електричного струму, причини електротравматизму. У другій частині методичних рекомендацій студентів ознайомили з методикою дослідження виробничого шуму: методами нормування, приладом і методами вимірювання, засобами захисту. Повышение безопасности жизнедеятельности и защиты человека всегда было одной из важнейших задач человечества. В методических рекомендациях подробно анализируются причины, которые обусловили актуализацию безопасности жизнедеятельности и защиты. Среди них особенно выделяют истощение природных ресурсов, растущее загрязнение окружающей среды, низкий уровень экологической и технической культуры, демографические проблемы, чрезвычайные ситуации. Анализируются виды практических работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита». Цель данной работы - изучить виды и причины загрязнения почв, последствия загрязнение; ознакомить студентов с методиками очистки воздуха и прогнозирования его состояния в будущем. Приведена информация о антропогенном загрязнении воды и способы ее очистки. Раскрыта проблема прогнозирования, то есть определения времени будущего землетрясения. Методические рекомендации предназначены для студентов, которые получат практические навыки по прогнозированию химической обстановки после аварий на химически опасных объектах и изучают влияние на организм человека вредных и поражающих факторов электрического тока, причины электротравматизма. Во второй части методических рекомендаций студентов ознакомили с методикой исследования производственного шума: методами нормирования, прибором и методами измерения, средствами защиты.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2012
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petukhova, Ч. 1.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open
Petukhova, Ч. 2.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.