Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2001
Title: Політологія
Other Titles: Политология
Political science
Authors: Наумкіна, Світлана Михайлівна
Ростецька, Світлана Іванівна
Стоцький, Володимир Володимирович
Наумкина, Светлана Михайловна
Ростецкая, Светлана Ивановна
Стоцкий, Владимир Владимирович
Naumkina, Svitlana Mykhailivna
Rostetska, Svitlana Ivanivna
Stotsky, Volodymyr Volodymyrovych
Keywords: політичне життя сучасної України
знання про політику
політичні відносини і процеси
політична культура
політичні системи і режими
політичні партії та суспільно-політичні рухи
политическая жизнь современной Украины
знания о политике
политические отношения
политическая культура
политические системы и режимы
политические партии и общественно-политические движения
political life of modern Ukraine
knowledge of politics
political relations and processes
political culture
political systems and regimes
political parties and socio-political movements
Issue Date: 2015
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Політологія : метод. рек. для самост. роботи студентів / [розроб.: С. М. Наумкіна, С. І. Ростецька, В. В. Стоцький та ін.]; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Каф. політ. наук і права. – Одеса, 2016. – 62 с.
Abstract: Політичне життя сучасної України вимагає від працівників володіння всебічними і глибокими знаннями про політику, політичні відносини і процеси, політичну культуру, політичні системи і режими, політичні партії та суспільно-політичні рухи, класи, соціальні групи, клани, еліти, їх інтереси, форми діяльності в політиці, методи боротьби за владу тощо. Политическая жизнь современной Украины требует от работников владения всесторонними и глубокими знаниями о политике, политические отношения и процессы, политическую культуру, политические системы и режимы, политические партии и общественно-политические движения, классы, социальные группы, кланы, элиты, их интересы, формы деятельности в политике, методы борьбы за власть и тому подобное. The political life of modern Ukraine requires the workers to possess comprehensive and profound knowledge of politics, political relations and processes, political culture, political systems and regimes, political parties and socio-political movements, classes, social groups, clans, elites, their interests, forms of activity in politics, methods of struggle for power, etc.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2001
Appears in Collections:Кафедра політичних наук та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Political science.pdf536.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.