Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1995
Title: Priorities of tourism higher education advancement and acquiring foreign language communication abilities as a component of training specialists in Ukraine and Turkey
Other Titles: Пріоритети вдосконалення вищої освіти сфери туризму та формування іншомовних комунікативних вмінь як її невід’ємна частина підготовки фахівців в Україні та Туреччині
Приоритеты совершенствования высшего образования сферы туризма и формирование иноязычных коммуникативных умений как неотъемлемая часть подготовки специалистов в Украине и Турции
Authors: Vasylyshyna, N. M.
Василишина, Н. М.
Василишина, Н. М.
Keywords: training
tourism education
English for specific purposes
foreign language communicative competence
skills
specialists
strategies
degrees
programs
професійна освіта
туристична освіта
англійська мова за професійним спрямуванням
іншомовна комунікативна компетентність
навички
фахівці
пріоритети,
стратегії
ступені
програми
профессиональное образование
туристическое образование
английский язык по профессиональному направлению
иноязычная коммуникативная компетентность
навыки
специалисты
приоритеты
стратегии
программы
степени
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Vasylyshyna N. M. Priorities of tourism higher education advancement and acquiring foreign language communication abilities as a component of training specialists in Ukraine and Turkey /N. M. Vasylyshyna // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 10. – С. 150 – 156.
Abstract: The paper presents the current state, strategies and peculiarities of tourism higher education in Ukraine and Turkey.The necessity of adjusting educational standards to rapidly developing socio-economic processes is emphasised. Special attention is paid to the role of foreign language communicative competence as a necessary component of training specialists majoring in tourism.У статті розглядається сучасний стан, проблеми, стратегії і особливості вищої освіти туризму в Україні і Туреччині. Підготовка фахівців сфери туризму повинна відповідати сучасним реформам і соціальноекономічним процесам, які стрімко розвиваються. Тому мета дослідження полягала в аналізі особливостей, тенденцій, пріоритетів удосконалення та оновлення підготовки фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України і Туреччини. Відповідно до поставленої мети дослідження, були виділені два завдання: поперше, вивчити стан систем вищої освіти в сфері туризму в Україні та Туреччині, і, по-друге, визначити чинники, принципи та пріоритети її вдосконалення. Наукова робота ґрунтувалася на теоретичних методах, зокрема: системний метод, аналіз, синтез, індуктивний та дедуктивний методи, які сприяли акцентуванню уваги на конкретних принципах, пріоритетах та особливостях систем вищої освіти в сфері туризму в Україні та Туреччині.На сьогодні, за результатами нашого наукового пошуку, пріоритетами удосконалення освітньої політики в обох країнах є: розвиток і впровадження національної освіти, поглиблення філологічної освіти (англійська мова), доступність отримання освіти та рівність у правах, система менеджменту якості освіти, безперервність освіти, фінансування освіти, розробка наукових досліджень, підвищення кваліфікації академічного персоналу, соціаль- не забезпечення, а також міжнародне співробітництво вищих навчальних закладах сфери туризму. До того ж, слід акцентувати увагу, що іншомовна професійна комунікативна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму розглядається як невід’ємна частина підготовки у вищих навчальних закладах України і Туреччини. У рамках нашого дослідження, іншомовна професійна комунікативна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму, як один із важливих пріоритетів освітньої політики, розглядається як поступове оволодіння вміннями використовувати англійську мову для досягнення комунікативних професійних цілей майбутніми фахівцями в сфері туризму. Результати наукового пошуку доводять, що в наш час були досягнуті значні позитивні результати діяльності вищих навчальних закладів сфери туризму в обох країнах. Однак, існує кілька загальних завдань і проблем на освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр» і «Магістр» в Україні та Туреччині. Як наслідок, наступний вектор досліджень в галузі туризму вищої освіти може бути спрямований на аудит і сертифікацію навчальних програм, шляхи забезпечення фінансування, а також налагодження співпраці між туристичними програмами, галузевими партнерами та міжнародними університетами.В статье рассматривается современное состояние, проблемы, стратегии и особенности высшего образования туризма в Украине и Турции. Подготовка специалистов сферы туризма должна соответствовать современным реформам и социально-экономическим процессам, которые развиваются стремительно. Поэтому цель исследования заключалась в анализе особенностей, тенденций, приоритетов усовершенствования и обновления подготовки специалистов сферы туризма в высших учебных заведениях Украины и Турции. Согласно поставленной цели исследования, были выделены две задачи: во-первых, изучить состояние систем высшего образования в сфере туризма в Украине и Турции, и, во-вторых, определить факторы, принципы и приоритеты его совершенствования. Научная работа основывалась на теоретических методах, в частности: системный метод, анализ, синтез, индуктивный и дедуктивный методы, которые способствовали акцентированию внимания на конкретных принципах, приоритетах и особенностях систем высшего образования в сфере туризма в Украине и Турции. На сегодняшний день, по результатам нашего научного поиска, приоритетами усовершенствования образовательной политики в обеих странах являются: развитие и внедрение национального образования, углубление филологического образования (английский язык), доступность получения образования и равенство в правах, система менеджмента качества образования, непрерывность образования, финансирование образования, разработка научных исследований, повышение квалификации академического персонала, социальное обеспечение, а также международное сотрудничество в высших учебных заведениях сферы туризма. К тому же, следует акцентировать внимание, что иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность будущих специалистов отрасли туризма рассматривается как неотъемлемая часть подготовки в высших учебных заведениях Украины и Турции. В рамках нашего исследования, иноязычная профессиональная коммуникативная компе- тентность будущих специалистов отрасли туризма, как один из важных приоритетов образовательной политики, рассматривается как постепенное приобретение способностей использовать английский язык для достижения коммуникативных профессиональных целей будущими специалистами в сфере туризма. Результаты научного поиска доказывают, что в наше время были достигнуты значительные положительные результаты деятельности высших учебных заведений сферы туризма в обеих странах. Однако, существует несколько общих задач и проблем на образовательно-квалификационных уровнях «Бакалавр», «Магистр» в Украине и Турции. Как следствие, следующий вектор исследований в области туризма высшего образования может направляться на аудит и сертификацию учебных программ, пути обеспечения финансирования, а также установление сотрудничества между туристическими программами, отраслевыми партнерами и международными университетами.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1995
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasylyshyna N. M..pdf654.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.