Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1977
Title: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Управління у сфері фізичного виховання":
Authors: Джуринський, Петро Борисович
Джуринский, Петр Борисович
Dzhurynskii, Petro Borysovych
Keywords: методичні вказівкиа
самостійна робота
управління фізичним вихованням
кредитно-модульна система
фізична культура
методические указания
самостоятельная работа
управление физическим воспитанием
кредитно-модульная система
физическая культура
methodical instructions
independent work
management of physical education
credit-module system
physical culture
Issue Date: 2013
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Управління у сфері фізичного виховання": метод. посібник для студ. напряму підготовки 6.010201 «Фіз. виховання» /, Ін-т фіз. культури та реабілітації, Каф. спорту та допризовної підготовки ; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; [розроб. П. Б. Джуринський]. ─ Одеса : [б. в.], 2013 . ─ 40 с.
Abstract: Методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів Інституту фізичної культури та реабілітації з навчальної дисципліни «Управління у сфері фізичного виховання» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Методичні вказівки спрямовані на вирішення: створення умов для реалізації єдиного підходу викладачів до організації самостійної роботи студентів; сприяння формуванню у студентів навичок самостійної навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, а також розвитку й поглибленню професійних наукових і практичних інтересів студентів; формування професійних якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, а також створення умов для гармонійного розвитку особистості студента. Методическое пособие предназначено для самостоятельной работы студентов Института физической культуры и реабилитации по дисциплине «Управление в сфере физического воспитания» в условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса. Методические указания направлены на создание условий для реализации единого подхода преподавателей к организации самостоятельной работы студентов; содействие формированию у студентов навыков самостоятельной учебной, научно-исследовательской и практической работы, а также развитию и углублению профессиональных научных и практических интересов студентов; формированию профессиональных качеств, знаний, умений и навыков будущих специалистов, а также создание условий для гармоничного развития личности студента.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1977
Appears in Collections:Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичний посібник УФВ Джуринський П.Б..pdf760.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.