Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1965
Title: Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій
Other Titles: Расследование, учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий
Investigation, accounting and analysis of accidents occupational diseases and accidents
Authors: Петухова, Тетяна Анатоліївна
Петухова, Татьяна Анатольевна
Petukhova, Tetіana Anatoliivna
Keywords: особистісно-орієнтований підхід
професійні захворювання і аварії на виробництві
розслідування та облік нещасних випадків
спеціальне розслідування нещасних випадків
личностно-ориентированный подход
профессиональные заболевания и аварии на производстве
расследование и учет несчастных случаев
специальное расследование несчастных случаев
person-oriented approach
occupational diseases and accidents at work
investigation and accounting of accidents
special investigation of accidents
Issue Date: 2013
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій : метод. рек. для студ. заоч. від-нь всіх спец. для самост. вивчення / ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського»; [уклад. Т. А. Петухова]. – Одеса, 2013. – 110 с.
Abstract: Наведений навчальний матеріал ґрунтується на особистісно-орієнтованому підході у навчально-виховній роботі, а також на підставі визначення принципово різних напрямів вищій школі: гуманітарного та технічного, що є принципово новим в організації навчального процесу з використання педагогічних та інноваційних технологій. Призначений для студентів заочного відділення всіх спеціальностей для самостійного вивчення. Наведені матеріали адаптовані до цілей і змісту підготовки майбутніх учителів. Приведенный учебный материал основывается на личностно-ориентированном подходе в учебно-воспитательной работе, а также на основании определения принципиально разных направлений высшей школе: гуманитарного и технического, что является принципиально новым в организации учебного процесса с использованием педагогических и инновационных технологий. Предназначен для студентов заочного отделения всех специальностей для самостоятельного изучения. Приведенные материалы адаптированы к целям и содержанию подготовки будущих учителей. The given educational material is based on the personality-oriented approach in educational work, as well as on the basis of the definition of fundamentally different directions of higher education: humanitarian and technical, which is fundamentally new in the organization of educational process on the use of pedagogical and innovative technologies. It is intended for students of correspondence department of all specialties for independent study. The presented materials are adapted to the goals and content of the training of future teachers.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1965
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.