Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1963
Title: Охорона праці в галузі
Other Titles: Occupational Health
Authors: Петухова, Тетяна Анатоліївна
Petukhova, Tetіana Anatoliivna
Keywords: законодавство в галузі охорони праці
травматизм та професійні захворювання
спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності
основні заходи пожежної профілактики
legislation on occupational safety
injuries and occupational diseases
special sections of labor protection in the field of professional activity
main measures of fire prevention
Issue Date: 2013
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Охорона праці в галузі : метод. рек. для студ. заоч. від-нь всіх спец. для самост. вивчення / ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського»; [уклад. Т. А. Петухова]. – Одеса, 2013. – 162 c.
Abstract: Наведений навчальний матеріал ґрунтується на особистісно-орієнтованому підході у навчально-виховній роботі, а також на підставі визначення принципово різних напрямів вищій школі: гуманітарного та технічного, що є принципово новим в організації навчального процесу з використання педагогічних та інноваційних технологій. Призначений для студентів заочного відділення всіх спеціальностей для самостійного вивчення. Наведені матеріали адаптовані до цілей і змісту підготовки майбутніх учителів. The given educational material is based on the personality-oriented approach in educational work, as well as on the basis of the definition of fundamentally different directions of higher education: humanitarian and technical, which is fundamentally new in the organization of educational process on the use of pedagogical and innovative technologies.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1963
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.