Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1958
Title: Теорія та історія соціокультурної діяльності
Authors: Петінова, Оксана Борисівна
Петинова, Оксана Борисовна
Petinova, Oksana Borysivna
Keywords: соціокультурна діяльність
соціокультурна сфера
соціально-економічний розвиток
людська діяльність
ціннісні орієнтації
социокультурная деятельность
социокультурная сфера
социально-экономическое развитие
человеческая деятельность
ценностные ориентации
socio-cultural activityn
socio-cultural sphere
socio-economic development
human activity
value orientatio
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Петінова О. Б. Теорія та історія соціокультурної діяльності: навч. посібник / О. Б. Петінова; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».– Одеса, 2018. – 77 с.
Abstract: Навчальний посібник з дисципліни «Теорія та історія соціокультурної діяльності» вміщує анотацію навчальної дисципліни, де зазначені основні завдання курсу, орієнтовані результати вивчення дисципліни, програмові питання та перелік основних змістових модулів, теми практичних занять, вибрані лекції, додатковий матеріал, тощо. Посібник призначається для магістрантів, аспірантів, викладачів, студентів та всіх, кого цікавить ця проблематика; ознайомив студентів із ґенезою соціально-культурної діяльності як особливої галузі людської діяльності, формування базових знань і ціннісних орієнтацій у соціокультурній сфері; вивчення управлінської діяльності соціально-культурною сферою в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України. Учебное пособие по дисциплине «Теория и история социокультурной деятельности» содержит аннотацию учебной дисциплины, где указаны основные задания курса, ориентированные результаты изучения дисциплины, программные вопросы и перечень основных содержательных модулей, темы практических занятий, избранные лекции, дополнительный материал. Пособие предназначается для магистрантов, аспирантов, преподавателей, студентов и всех, кого интересует эта проблематика; ознакомил студентов с генезисом социально-культурной деятельности как особой отрасли человеческой деятельности, формирование базовых знаний и ценностных ориентаций в социокультурной сфере; изучение управленческой деятельности социально-культурной сферы в современных условиях социально-экономического развития Украины.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1958
Appears in Collections:Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навч.посібник_Петінова ТІСКД.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.