Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1883
Title: Методичний посібник до семінарських занять з курсу «Політологія» за модульно-рейтинговою системою для студентів вищих навчальних закладів
Other Titles: Methodical manual for seminars on the course "Politics" by the modular-rating system for students of higher educational institutions
Authors: Наумкіна, Світлана Михайлівна
Кіссе, Антон Іванович
Каменчук, Тетяна Олегівна
Ростецька, Світлана Іванівна
Ткачук, Юлія Вікторівна
Naumkyna, Svitlana Mykhailivna
Kisse, Anton Ivanovych
Kamenchyk, Tetiana Olegivna
Rostetska, Svitlana Ivanivna
Tkachuk, Yuliya Victorivna
Каменчук, Татьяна Олеговна
Наумкина, Светлана Михайловна
Keywords: політична воля
політична свідомість
олігархія
охлократія
плебісцит
Issue Date: 2012
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Методичний посібник до семінарських занять з курсу «Політологія» : за модул.-рейтинг. системою для студентів ВНЗ / ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, Каф. політ. наук; [за заг. ред. С. М. Наумкіної]. – [Одеса : б. в., 2012]. – 65 c.
Abstract: Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. Це один із найважливіших здобутків людського розуму, без якого неможливе існування суспільства. У сучасному розумінні – це науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується та організується політичне життя держави. Нині в Україні політологія є однією з головних у системі гуманітарної освіти. Політологія зайняла чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя. Нагромаджений досвід свідчить про необхідність подальшого вдосконалення форм і методів викладання та вивчення цього курсу; ставиться завдання узагальнити і уточнити структуру курсу відповідно до накопиченого досвіду провідних кафедр нашої країни. Political science as a science and a discipline exists for a long time. This is one of the most important achievements of the human mind, without which the existence of society is impossible. In the modern sense, it is a scientific reference point, which helps to model, predict and organize the political life of the state. Nowadays, political science in Ukraine is one of the main in the system of humanitarian education. Political science has taken a prominent place in the training of highly skilled specialists for all spheres of public life.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1883
Appears in Collections:Кафедра політичних наук та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальний посібник.pdf783.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.