Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1881
Title: Навчальний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів інституту мистецтв педагогічного університету
Other Titles: Учебное пособие по практическому курсу английского языка для студентов института искусств педагогического университета
A manual for a practical English course for students of the Institute of Arts of the Pedagogical University
Authors: Авраменко, Богдана Володимирівна
Михайлова, Людмила Олексіївна
Авраменко, Богдана Владимировна
Михайлова, Людмила Алексеевна
Avramenko, Bohdana Volodymyrivna
Mykhailova, Lyudmyla Oleksiivna
Keywords: англійська мова
практичний курс
навчальна література
учебная литература
праці вчених
навчальний посібник
праці Університету Ушинського
Issue Date: 2010
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Михайлова, Л. О. Практичний курс англійської мови [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. ін-ту мистецтв пед. ун-ту / Л. О. Михайлова, Б. В. Авраменко. – О. : [Букаєв Вадим Вікторович], 2010. – 50 с.
Abstract: Посібник побудовано на основі принципу комунікативної спрямованості, який забезпечує активне оволодіння фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом. Мета посібника полягає у формуванні в студентів уміння розуміти сутність англійської мови завдяки творам англійських, американських письменників та розвитку навичок усного мовлення під час обговорення текстів. Посібник призначений для студентів інституту мистецтв, а також може використовуватись для навчання магістрантів. Стислість і доступність наукового викладення матеріалу буде безперечно сприяти швидкому і еффективному оволодінню читанням та перекладом текстів професійної направленності, а також підвищіть загально-філологічний і культурний рівень студентів та магістрантів. Пособие построено на основе принципа коммуникативной направленности, который обеспечивает активное овладение фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. Цель пособия состоит в формировании у студентов умение понимать сущность английского языка благодаря произведениям английских, американских писателей и развития навыков устной речи при обсуждении текстов. Пособие предназначено для студентов института искусств, а также может использоваться для обучения магистрантов. The manual is based on the principle of communicative orientation, which provides an active mastery of phonetic, lexical and grammatical material. The purpose of the manual is to develop the ability of students to understand the essence of English through the works of English and American writers and the development of the skills of speech during the discussion of texts. The manual is intended for students of the Institute of the arts, and can also be used for the training of masters.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1881
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kniwechka.pdf592.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.