Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18611
Title: The role of professional culture in the formation of future pedagogues of vocational education
Other Titles: Роль професійної культури у становленні майбутніх педагогів професійного навчання
Authors: Штайнер, Тетяна Віталіївна
Shtainer, Tetyana Vitaliivna
Keywords: освітній простір
педагог професійного навчання
педагог професійного навчання (в галузі дизайну)
дизайн-освіта
дизайн-проєкт
дизайн-проєктування
культура
професійна культура
професійне становлення
culture
professional culture
professional development
educational space
educational space of a higher education institution
pedagogue of vocational training
pedagogue of vocational training (in the field of design)
design education
design-roject
design and projecting
освітній простір закладу вищої освіти
Issue Date: 2023
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Citation: Штайнер Т. В. The role of professional culture in the formation of future pedagogues of vocational education / Т. В. Штайнер // // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky : наук. журнал. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2023. – № 4(145). – С. 25-29.
Abstract: The analysis of scientific works proved that, in general, the concept of “culture”, as a terminological unit, acquires various “specialist” or so-called “professional” colours in various fields of scientific research. It was revealed that the concept of “professional culture” is understudied in the system of training future teachers of professional education. The aim of the study was to determine the essence of the professional culture of future pedagogues of vocational training based on the specifics of the professional activity of a specialist in the field of “Vocational Education (Design)”. The author’s understanding of the essence of the professional culture of future pedagogues of professional training in the field of design is formulated, based on the general understanding of the concept of “professional culture” in the following interpretation: it is a specific subsystem of general culture, a systemic and holistic unity of cultural and social experience regarding the ways and means of interaction between generations, socio-cultural and value traditions professional activity and personal achievements of mankind. The professional culture of future pedagogues of professional training in the field of design is interpreted as follows: it is a specific type of professional and pedagogical culture, a universal (basic) characteristic of pedagogical reality, which reflects (decodes) specific markers of pedagogical activity and functions in the plane of both pedagogical (educational, didactic, developmental) and purely professional (design, construction. Аналіз наукового фонду довів, що у загальному вигляді концепт «культура», як стала термінологічна одиниця набуває в різноманітних галузях наукових досліджень різного «фахового» або так званого «професійного» забарвлення. Встановлено, що в системі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання концепт «професійна культура» є малодослідженим. Мета дослідження полягала у визначенні сутності професійної культури майбутніх педагогів професійного навчання з опорою на специфіку професійної діяльності спеціаліста галузі «Професійна освіта (Дизайн)». Сформульовано авторське розуміння сутності професійної культури майбутніх педагогів професійного навчання галузі дизайну, спираючись на загальне розуміння концепта «професійна культура» в такій інтерпретації: це специфічна підсистема загальної культури, системно-цілісна єдність культурно-соціального досвіду щодо способів і засобів узаємодії поколінь, соціокультурних та ціннісних традицій фахової діяльності й персонально-особистісних досягнень людства. Професійну культуру майбутніх педагогів професійного навчання галузі дизайну потлумачено так: специфічний різновид професійно-педагогічної культури, універсальна (базова) характеристика педагогічної реальності, що віддзеркалює (розкодовує) специфічні маркери педагогічної діяльності і функціонує в площині як педагогічної (виховної, дидактичної, розвивальної) так і суто професійної (дизайнерської, конструкторської, проєктної, технологічної) самореалізації педагога як фахівця та суб’єкта професійної діяльності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18611
Appears in Collections:2023

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shtainer Tetyana Vitaliivna.pdf272.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.