Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1850
Title: Professional training of a bachelor of oriental studies at a pedagogical university
Other Titles: Професійна підготовка бакалаврів у галузі сходознавства в педагогічному університеті
Профессиональная подготовка бакалавров в области востоковедения в педагогическом университете
Authors: Oskina, Natalia Oleksandrivna
Оськіна, Наталія Олександрівна
Оськина, Наталия Александровна
Keywords: professional training
Oriental studies
Orientalist
bachelor
professional-pedagogical competence
професійна підготовка
сходознавство
бакалавр
рофесійно-педагогічна компетентність
профессиональная подготовка
востоковедение
востоковед
бакалавр
профессионально- педагогическая компетентность
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Oskina N. O. Professional training of a bachelor of oriental studies at a pedagogical university /N.O. Oskina // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2016. – № 10. – С. 34 – 38.
Abstract: The paper deals with the concept of “professional training of a bachelor of Oriental studies at a pedagogical university”. This training is seen as a process of formation of professional-pedagogical competence of bachelors of Oriental studies. In turn, the designated competence is seen in the ability of individuals to resolve complex specialised tasks and practical problems in teaching a certain oriental discipline successfully, taking into account the various socioculturally conditioned patterns of behavior, activities and development of the societies of the Asian-African space area in the context of global cultural interaction.Інтенсивне розширення політичних, економічних і культурних зв’язків України на міжнародній арені, довгостроковий розвиток відносин із орієнтальними народами викликали появу наукового інтересу до країн сходу. Наукові дослідження в цьому напрямі зумовлюють необхідність формування професійної підготовки фахівцівсходознавців: філологів східних мов, політологів, дипломатів із міжнародних відносин, менеджерів зовнішньо- економічної діяльності, сходознавців-культурологів, країнознавців та істориків. Аналіз сучасних досліджень дозволив побачити, що різні психолого-педагогічні та лінгво-методичні аспекти підготовки майбутніх сходознавців або філологів-сходознавців були предметом наукового пошуку. Але специфіка підготовки бакалаврів в галузі сходознавства саме в педагогічному університеті залишилася без уваги, що дає нам можливість актуалі- зувати дослідження з цієї проблеми. Метою статті було дослідити та визначити поняття «підготовка бакалаврів у галузі сходознавства в педагогічному університеті». Синтезуючи визначення сходознавства як науки, визначення бакалавра як фахівця з певними характеристиками, а також розглядаючи професійну підготовку бакалав- рів у галузі сходознавства в педагогічному університеті крізь призму професійно-педагогічної компетентності, ми дійшли висновку, що підготовка бакалаврів у галузі сходознавства в педагогічному університеті – це процес формування професійно-педагогічної компетентності, яка визначає здатність людини успішно вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми з навчання певної сходознавчої дисципліни, враховуючи різноманітність штучних форм і соціально обумовлених моделей поведінки, творчої діяльності та рівнів розвитку соціумів переважно азіатсько-африканського просторового ареалу, розглядаючи їх соціокультурне побутування в контексті наукової парадигми глобальної взаємодії культур і цивілізації.Интенсивное расширение политических, экономических и культурных связей Украины на международной арене, долгосрочное развитие отношений с ориентальными народами вызвали появление научного интереса к странам востока. Научные исследования в этом направлении обусловливают необходимость формирования профессиональной подготовки специалистов-востоковедов: филологов восточных языков, политологов, дипломатов по международным отношениям, менеджеров внешнеэкономической деятельности, востоковедов-культурологов, страноведов и историков. Анализ современных исследований позволил увидеть, что различные психолого-педагогические и лингво-методические аспекты подготовки будущих востоковедов или филологов-востоковедов были предметом научного поиска. Но специфика подготовки бакалавров в области востоковедения именно в педагогическом университете оста- лась без внимания, что дает нам возможность актуализировать исследования этой проблемы. Целью статьи было исследовать и определить понятие «подготовка бакалавров в области востоковедения в педагогическом университете». Синтезируя определения востоковедения как науки, определения бакалавра как специалиста с определенными характеристиками, а также рассматривая профессиональную подготовку бакалавров в области востоковедения в педагогиче- ском университете сквозь призму профессионально-педагогической компетентности, мы пришли к выводу, что подготовка бакалавров в области востоковедения в педагогическом университете – это процесс формирования профессионально-педагогической компетентности, которая определяет способность человека успешно решать сложные специализированные задачи и практические проблемы по обучению определенной востоковедческой дисциплины, учитывая разнообразие искусственных форм и социально обусловленных моделей поведения, творческой деятельности и уровней развития социумов преимущественно азиатско-африканского пространственного ареала, рассматривая их социокультурное бытование в контексте научной парадигмы глобального взаимодействия культур и цивилизации.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1850
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oskina N. O..pdf761.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.