Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1846
Title: Анатомія та еволюція нервової системи. Програма навчальної дисципліни
Other Titles: Анатомія та еволюція нервової системи. Програма навчальної дисципліни
Anatomy and evolution of the nervous system. Program of the discipline
Authors: Шепель, Людмила Сергіївна
Шепель, Людмила Сергеевна
Shepel, Lyudmyla Sergiivna
Keywords: анатомія і еволюція нервової системи
психофізіологія
організація нервової системи людин
філогенез
онтогенез
організація організму людини
саморегульована система
анатомия и эволюция нервной системы
психофизиология
организация нервной системы человека
филогенез
онтогенез
организация организма человека
саморегулируемая система
anatomy and evolution of the nervous system
psychophysiology
organization of the nervous system of a human being
філогенез
ontogenesis
organization of the human body
self-regulated system
Issue Date: 2010
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Анатомія та еволюція нервової системи. Програма навчальної дисципліни. - Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010.- 14 с.
Abstract: Курс “Анатомія та еволюція нервової системи” призначений для створення у студентів необхідної основи для подальшого вивчення майже всіх розділів психології. В програмі курсу викладаються структурно-функціональна організація нервової системи людини, а також її розвиток в процесі філогенезу та онтогенезу. Даний інтегративний підхід у викладенні учбового матеріалу дозволяє показати організацію організму людини в виді складної саморегульованої системи, яка має великі адаптаційні можливості завдяки накопиченню нової інформації нервовою системою. Даний курс логічно пов’язаний з наступними курсами медико-біологічної направленості такими як: фізіологія вищої нервової діяльності та вікова фізіологія. Викладення лекційного матеріалу супроводжується демонстрацією учбових посібників, що дозволяє наглядно уявити будову відповідного розділу нервової системи. Курс "Анатомия и эволюция нервной системы» предназначен для создания у студентов необходимой основы для дальнейшего изучения почти всех разделов психологии. В программе курса излагаются структурно-функциональная организация нервной системы человека, а также ее развитие в процессе филогенеза и онтогенеза. Данный интегративный подход в изложении учебного материала позволяет показать организацию организма человека в виде сложной саморегулирующейся системы, которая имеет большие адаптационные возможности благодаря накоплению новой информации нервной системой. The course "Anatomy and Evolution of the Nervous System" is intended to provide students with the necessary foundation for further study of almost all sections of psychology. The program of the course teaches the structural and functional organization of the human nervous system, as well as its development in the process of phylogeny and ontogenesis. The given integrative approach in the presentation of educational material allows to show the organization of the human body in the form of a complex self-regulated system, which has great adaptive capabilities due to the accumulation of new information by the nervous system. This course is logically linked to the following courses in medical biology, such as: physiology of higher nervous activity and age physiology. The presentation of the lecture material is accompanied by a demonstration of teaching aids, which allows visualizing the structure of the corresponding section of the nervous system.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1846
Appears in Collections:Кафедра біології та охорони здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Анатомія та еволюція нервової системи Шепель.pdf367.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.