Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1838
Title: Методичні розробки з домашнього читання “The Importance of Being Earnest” by O. Wilde для студентів 2-го курсу інституту мов світу
Authors: Krasilia, Kateryna Ivanivna
Красіля, Катеріна Іванівна
Красиля, Катерина Ивановна
Keywords: methodical developments
analysis of the work
home reading
english reading
методичні розробки
аналіз твору
домашнє читання
англійське читання
методические рекомендации
анализ произведения
домашнее чтение
английское чтение
Issue Date: 2010
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Красіля К. І. Методичні розробки з домашнього читання “The Importance of Being Earnest” by O. Wilde для студентів 2-го курсу інституту мов світу; Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського / К. І. Красіля. – Одеса, ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010 – 123 c.
Abstract: Запропоновані методичні розробки з домашнього читання допоможуть студентам краще розуміти оригінальний художній твір і на його основі розвивати власні практичні мовні уміння і навички, культуру мовлення, навчитися сприймати літературний твір в його культурологічному і часовому контексті. Методичні розробки з домашнього читання по п’єсі О. Уайльда „Як важливо бути серйозним” призначений для студентів, які вивчають англійську мову, і може використовуватися як під час аудиторних занять по домашньому читанню, так і для самостійної роботи. Мета методичних розробок з домашнього читання – допомогти студенту краще розуміти оригінальний художній твір і на його основі розвивати власні практичні мовні уміння і навички, культуру мовлення, навчитися сприймати літературний твір в його культурологічному і часовому контексті. Методичні розробки з домашнього читання складаються з семи розділів з комплексом вправ та завдань. Методичні вказівки також містять довідку про автора та саму п’єсу. Комплекс вправ та завдань у кожному розділі складається з лексичних вправ та завдань, спрямованих на опанування лексики п’єси; питань для обговорення подій, дійових осіб, проблематики п’єси; творчих завдань на вміння грамотного використання у вільній формі лексики п’єси при обговоренні цікавих та важливих питань, поштовхом до яких були події у п’єсі та власні думки автора п’єси. Під час роботи над методичними розробками з домашнього читання використовувалися словники: Longman Dictionary of Contemporary English. 4th edition., 2005 та ресурси Інтернет. The proposed homework readings will help students better understand the original artistic work and, on the basis of it, develop their own practical language skills and the language of the culture, learn to perceive a literary work in its cultural and temporal context. Methodical homework readings by O. Wilde's play "How It's Important to be Serious" is for students studying English and can be used both during classroom home reading and for independent work. The purpose of the methodological development of home reading is to help the student better understand the original work of art and, on the basis of it, develop their own practical language skills and the language of the culture, learn to perceive the literary work in its cultural and temporal context. Methodological home page reading exercises consist of seven sections with a set of exercises and tasks. The guidelines also contain a reference to the author and the play, aimed at mastering the vocabulary of the play; questions for discussion of events, actors, problems of the play; creative tasks for the skill of competent use in the free form of vocabulary of the play when discussing interesting and important issues, the impetus for which were the events in the play and the author's own views of the play. Dictionaries: Longman Dictionary of Contemporary English were used while working on home page reading techniques. 4th edition., 2005 and Internet resources.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1838
Appears in Collections:Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The Importance of Being Earnest - методичка.pdf797.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.