Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17983
Title: Мистецько-педагогічне проєктування у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва
Authors: Ашихміна, Наталія Віталіївна
Ashykhmina, Nataliia Vitaliivna
Ашихмина, Наталья Витальевна
Новська, Олена Рудольфівна
Новская, Елена Рудольфовна
Novska, Olena Rudolfivna
Keywords: проєкт
метод проєктів
мистецько-педагогічне проєктування
мистецька освіта
фахова підготовка
підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва
project
project method
artistic and pedagogical design
art education
professional training
training of future music teachers
Issue Date: 2023
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Ашихміна Н. В. Мистецько-педагогічне проєктування у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва / Н. В. Ашихміна, О. Р. Новська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky : наук. журнал. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2023. – № 3(144). – С. 141-147.
Abstract: У статті розкрито метод мистецько-педагогічного проєктування в контексті фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Актуальність дослідження ґрунтується на важливості оволодіння студентами в процесі навчання у закладі вищої освіти новітніми художньо-педагогічними технологіями. Метод проєктів визначається як поширений та актуальний у контексті педагогічної діяльності як такий, що розвиває здатність майбутніх учителів музичного мистецтва здійснювати проєктувальну діяльність за різними типами та предметними напрямами, здійснювати критичний аналіз різноманітного художнього матеріалу, самостійно опрацьовувати його, орієнтуватись у новітніх інформаційних та комунікаційних технологіях. Метою статті є розкриття сутності і змісту мистецько-педагогічного проєктування, аналіз його значення в системі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; розкриття специфіки мистецько-педагогічного проєктування в контексті фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. У статті використано методи теоретичного дослідження: аналіз наукової літератури, узагальнення, систематизація практичного досвіду. Встановлено, що творчо зорієнтована проєктувальна діяльність сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти здатності до самостійного опанування науково-методичної та мистецькознавчої літератури, усвідомленої та критичної роботи з інформацією, розвиває мислення, зокрема й проєктувальне, сприяє особистісному і професійному розвитку, стимулює творчу активність розвиває емоційний інтелект у взаємодії із творами музичного мистецтва тощо. Обґрунтовано принципи мистецько-педагогічного проєктування. The article describes the method of artistic and pedagogical design in the context of professional training of future music teachers. The relevance of the research is based on the importance of students mastering the latest artistic and pedagogical technologies in the process of studying at a higher education institution. The project method is defined as widespread and relevant in the context of pedagogical activity as one that develops the ability of future music teachers to carry out project activities of various types and subject areas, to carry out a critical analysis of various artistic material, to work on it independently, to navigate in the latest information and communication technologies. The purpose of the article is to reveal the essence and content of artistic and pedagogical design, to analyze its importance in the system of professional training of future music teachers; disclosure of the specifics of artistic and pedagogical design in the context of professional training of future music teachers. The article uses methods of theoretical research: analysis of scientific literature, generalization, systematization of practical experience. It has been established that creatively oriented design activity contributes to the formation of students of higher education, the ability to independently master scientific and methodological and artistic literature, aware and critical work with information, develops thinking, including project thinking, promotes personal and professional development, stimulates creative activity, develops emotional intelligence through interaction with works of musical art, etc. The principles of artistic and pedagogical design are substantiated.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17983
Appears in Collections:2023

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novska Olena.pdf313.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.