Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1797
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПрисяжнюк, Олексій Миколайович-
dc.contributor.authorПрисяжнюк, Алексей Николаевич-
dc.contributor.authorPrisajnyk, Оleкsiy Мykolayovych-
dc.date.accessioned2019-03-12T12:45:13Z-
dc.date.available2019-03-12T12:45:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationПрисяжнюк О. М. Oхорона культурної спадщини : навч. посібник. Ч. 1. / О. М. Присяжнюк; Державний заклад «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». — Oдеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. — 226 с.uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1797-
dc.description.abstractНавчальний посібник зумовлений необхідністю заповнення наукової та педагогічної прогалини — вивчення історії розвитку системи охорони пам’яток в Одеській області в 1944–1991 рр. Всебічне дослідження напрямів розвитку регіонального історичного знання дозволить відтворити історію розвитку пам’яткознавства не тільки щодо Одеської області, а й у масштабах України загалом, а також сприятиме розробці загальнодержавних і регіональних програм із дослідження рідного краю і формуванню національної свідомості й історичної пам’яті. Предметом навчального посібника є історія діяльності наукових установ, державних органів та громадських організацій з охорони культурної спадщини у період 1944–1991 рр. Мета навчального посібника - наукова реконструкція розвитку пам’яткознавства в Одеській області протягом 1944-1991 рр. у контексті загальнодержавних пам’яткоохоронних процесів. Методологічною основою навчального посібника є сукупність загальнонаукових (герменевтичний метод, метод аналізу та синтезу, системний метод) та спеціальних методів (формально‑юридичний метод, метод порівняльного правознавства, метод державного і правового регулювання). Завданнями навчального посібника «Охорона культурної спадщини» є розкриття основних етапів історії розвитку пам’яткознавства в Одеській області протягом 1944-1991 рр.; висвітлення основних джерел з історії пам’яткознавства в Одеській області та в Україні; аналіз внеску істориків і краєзнавців у пам’яткоохоронну справу. Учебное пособие обусловлено необходимостью заполнения научной и педагогической проблемой - изучение истории развития системы охраны памятников в Одесской области в 1944-1991 гг. Всестороннее исследование направлений развития регионального исторического знания позволит воссоздать историю развития памятниковедения не только по Одесской области, но и в масштабах Украины в целом, а также будет способствовать разработке общегосударственных и региональных программ по исследованию родного края и формированию национального сознания и исторической памяти. Предметом учебного пособия является история деятельности научных учреждений, государственных органов и общественных организаций по охране культурного наследия в период 1944-1991 гг. Цель учебного пособия - научная реконструкция развития памятниковедения в Одесской области в течение 1944-1991 гг. в контексте общегосударственных процессов. Методологической основой учебного пособия является совокупность общенаучных (герменевтический метод, метод анализа и синтеза, системный метод) и специальных методов (формально-юридический метод, метод сравнительного правоведения, метод государственного и правового регулирования). Задачами учебного пособия «Охрана культурного наследия» является раскрытие основных этапов истории развития памятниковедения в Одесской области в течение 1944-1991 гг., освещение основных источников по истории памятниковедения в Одесской области и в Украине; анализ вклада историков и краеведов в культурное наследие.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherДержавний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»uk
dc.subjectкультурна спадщинаuk
dc.subjectнавчальний посібникuk
dc.subjectохорона пам’ятокuk
dc.subjectОдеська областьuk
dc.subject1944-1991 рр.uk
dc.subjectісторичне краєзнавствоuk
dc.subjectкультурное наследиеuk
dc.subjectучебное пособиеuk
dc.subjectохрана памятниковuk
dc.subjectОдесская областьuk
dc.subject1944-1991 гг.uk
dc.subjectисторическое краеведениеuk
dc.subjectcultural heritageuk
dc.subjectstudy guideuk
dc.subjectmonument protectionuk
dc.subjectOdessa regionuk
dc.subject1944-1991uk
dc.subjecthistorical linguisticsuk
dc.titleOхорона культурної спадщиниuk
dc.typeBookuk
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Охорона культурної спадщини -- текст, 1.03.2019.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.