Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17584
Title: Limits of application of synergistic approaches
Other Titles: Межі застосування синергетичних підходів
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Keywords: синергетика
світорозуміння
концепція єдності світу
хаос
альтернативність в історії
synergy
the concept of world unity
alternative in history
worldview
chaos
Issue Date: 2023
Publisher: Dobrolyubska Y. А. Limits of application of synergistic approaches / Y. А. Dobrolyubska // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали V Міжнародної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Одеса, 25-26 травня 2023 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності; [О. М. Єременко, М. В. Пальчинська (рец.)]. - Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2023. – С. 141-145.
Abstract: Synergetics as a theory of self-organization of complex systems is based on the ideas of the integrity of objective reality and the joint development of all levels of its material and spiritual organization, as well as scientific knowledge of the world. In this respect, synergetics, as a new worldview, is closely linked to the understanding of the world, traditional for oriental teachings and poetic creations, based on the conception of the unity of the world, the affinity of the living and the inanimate, the natural and the human, the universal and the microscopic.The synergistic worldview is based on the idea of an all-in-one, all-in-one communication. Such a worldview organically includes the view that small, insignificant, occasional details that make up a barely perceptible background can manifest their significance and lead to large, incomparable us. Синергетика як теорія самоорганізації складних систем базується на ідеях цілісності об'єктивної реальності та спільного розвитку всіх рівнів її матеріальної та духовної організації, а також наукового пізнання світу. У цьому відношенні синергетика як новий світогляд тісно пов'язана з традиційним для східних навчань і поетичної творчості світорозумінням, що ґрунтується на концепції єдності світу, спорідненості живого і неживого, природне і людське, універсальне і мікроскопічне. Синергетичний світогляд базується на ідеї всеосяжної комунікації «все в одному». У такому світогляді органічно закладено погляд на те, що дрібні, незначні, випадкові деталі, які складають ледь вловиме тло, можуть виявити свою значимість і привести до великих, незрівнянних нас.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17584
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolyubska Yulia Andriivn.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.