Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1734
Title: Методика підготовки магістрантів до педагогічного проектування у професійній діяльності
Authors: Солом'яний, Олександр Миколайович
Соломенный, Александр Николаевич
Solomianyi, Oleksandr Mykolaiov
Keywords: підготовка магістрів
педагогічна діяльність
професійна діяльність
вищі навчальні заклад
подготовка магистров
педагогическая деятельность
профессионадльная деятельность
высшее учебное заведение
preparation of masterss
pedagogical activity
professional activity
higher educational establishment
Issue Date: 2010
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Солом'яний, О. М. Методика підготовки магістрантів до педагогічного проектування у професійній діяльності / О. М. Солом'яний; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Каф. гімнастики та спорт. єдиноборств. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – Одеса : [б. в.], 2010. – 4 с.
Abstract: Педагогічне проектування характеризується як сучасна освітня технологія, що забезпечує розвиток навичок самостійного, творчого мислення, дослідницької діяльності;. Для магістранта як майбутнього викладача вищої школи педагогічне проектування виступає способом організації співпраці зі студентами, що активізує пізнавальну діяльність, самостійність пошуків і оригінальність підходів з обох боків, розвиває навички дослідження, дискутування з аудиторією, презентації й захисту власної позиції, вміння бути відкритим для сприймання іншої точки зору або позиції. Експериментальна методика підготовки магістрів до педагогічного проектування представлена у вигляді двох етапів, за якими магістранти самостійно виконують завдання, що спрямовані на підготовку й розробку складових майбутнього педагогічного проекту. Розроблена методика підготовки магістрів до педагогічного проектування у професійній діяльності відповідає меті підготовки викладача вищої школи як професіонала, здатного самостійно і творчо мислити, що органічно поєднує педагогічну й дослідницьку діяльність. Педагогическое проектирование характеризуется как современная образовательная технология, обеспечивающая развитие навыков самостоятельного, творческого мышления, исследовательской деятельности. Для магистранта как будущего преподавателя высшей школы педагогическое проектирование выступает способом организации сотрудничества со студентами, активизирует познавательную деятельность, самостоятельность поисков и оригинальность подходов с обеих сторон, развивает навыки исследования, дискутирования с аудиторией, презентации и защиты собственной позиции, умение быть открытым для восприятия другой точки зрения или позиции. Экспериментальная методика подготовки магистров к педагогическому проектированию представлена в виде двух этапов, по которым магистранты самостоятельно выполняют задания, направленные на подготовку и разработку составляющих будущего педагогического проекта. Разработанная методика подготовки магистров к педагогическому проектированию в профессиональной деятельности соответствует цели подготовки преподавателя высшей школы как профессионала, способного самостоятельно и творчески мыслить, органично сочетает педагогическую и исследовательскую деятельность.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1734
Appears in Collections:Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методика підг.Cолом.pdf211.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.