Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16949
Title: Development of Choreographic Education in the Context of Cultural Development of Society
Other Titles: Розвиток хореографічної освіти в контексті культурного розвитку суспільства
Authors: Білова, Наталія Костянтинівна
Bilova, Nataliia Kostyantynivna
Lavrynenko, Svitlana
Bykova, Olha
Zaiets, Svitlana
Bidyuk, Dmytro
Syzonenko, Viktoriya
Keywords: Choreography
artistic culture
improvement of professional training
educational program
multiculturalism
innovations
хореографія
художня культура
вдосконалення професій навчання
освітня програма
мультикультуралізм
інновації
Issue Date: 2023
Publisher: Published by LUMEN Publishing
Citation: Lavrynenko S. Development of Choreographic Education in the Context of Cultural Development of Society / S. Lavrynenko, О. Bykova, S. Zaiets, D. Bidyuk , N. Bilova, V. Syzonenko // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. - 2023. - March, V. 15, Issue 1. - Р. 383-401.
Abstract: Тhe relevance of the outlined research problem is determined by a number of contradictions that exist in contemporary choreographic education: the growing demands on the professionalism of the choreographer and the state of professional training; the need for an appropriate response of art education to the demands of society and a fragmentary introduction of innovations into the educational system. Specific features of choreographic art as one of the important factors of cultural development of society are characterized; its special social functions are defined. The peculiarities and tasks of choreographic education in the context of contemporary socio cultural changes are clarified. In particular, the specifics of professional training of future specialists in the field of choreographic art, the content of their professional qualities and features of the educational programs are analyzed. Based on the analysis of current educational programs and the results of student surveys, the directions for updating the content of professional training of future choreographers are identified, including updating the content of educational programs, introducing an integrative approach, using differentiated professionally oriented tasks, determining appropriate forms and methods of influencing students and individualization of training. Innovative directions in the system of choreographic education, which were formed as a result of intensive social development, are outlined: tendencies to combination of physical education, sports and dance, strengthening of international cooperation, introduction of information technologies and training of specialists for correctional work in inclusive environment by means of choreographic art. Prospects for further research lie in substantiation of the conceptual foundations of professional training of future choreographers, taking into account current trends in social development. Актуальність окресленої проблеми дослідження зумовлена ​​низкою протиріч, які існують у сучасній хореографічній освіті: зростання вимог до професіоналізму хореографа та стану професійної підготовки; необхідність відповідного реагування мистецької освіти на запити суспільства та фрагментарного впровадження інновацій в освітню систему. Охарактеризовано особливості хореографічного мистецтва як одного з важливих факторів культурного розвитку суспільства; визначено її особливі соціальні функції. З’ясовано особливості та завдання хореографічної освіти в контексті сучасних соціокультурних змін. Зокрема, проаналізовано специфіку професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі хореографічного мистецтва, зміст їх професійних якостей та особливості освітніх програм. На основі аналізу чинних освітніх програм та результатів студентського опитування визначено напрямки оновлення змісту професійної підготовки майбутніх хореографів, зокрема оновлення змісту освітніх програм, запровадження інтегративного підходу, використання диференційованих професійно-орієнтованих завдань, визначення доцільні форми і методи впливу на учнів та індивідуалізацію навчання. Окреслено інноваційні напрями в системі хореографічної освіти, що сформувалися внаслідок інтенсивного суспільного розвитку: тенденції поєднання фізичного виховання, спорту і танцю, зміцнення міжнародного співробітництва, впровадження інформаційних технології та підготовка фахівців для корекційної роботи в інклюзивному середовищі засобами хореографічного мистецтва. Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні концептуальних засад професійної підготовки майбутніх хореографів з урахуванням сучасних тенденцій суспільного розвитку.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16949
Appears in Collections:Кафедра музично – інструментальної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Development of.pdf397.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.