Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1663
Title: Програма навчального курсу "Шкільний курс правознавства та методика його викладання"
Authors: Сайгакова, Лариса Олександрівна
Сайгакова, Лариса Александровна
Saihakova, Larysa Oleksandrivna
Keywords: правознавство
програма з правознавства
методика викладання права
правові знання
кредитно-модульна система
правоведение
программа по правоведению
методика преподавания правоведения
правовые знания
кредитно-модульная система
jurisprudence
law curriculum
teaching methodology
legal knowledge
credit-module system
Issue Date: 2010
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Програма навчального курсу "Шкільний курс правознавства та методика його викладання" : (за вимогами кредит.-модул. системи) : для студ. іст.-філол. ф-ту / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Іст.-філол. ф-т, Каф. всесвітньої історії ; розроб. Л. О. Сайгакова. –Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – 45 с.
Abstract: У програмі наведені завдання та коротка характеристика курсу. Курс читається виключно на історико-філологічному факультеті студентам 5 курсу історичного відділення денної форми навчання у першому семестрі, розрахований на 78 годин, з яких 30 припадають на лекційний курс, 22 години - на семінарські заняття й 26 годин - на самостійну роботу з певних тем. Заключною формою контролю є іспит. Завдання курсу: корегування правових знань, які здобули студенти під час навчання в університеті, відносно вимогам навчальної програми шкільного курсу правознавства; подальший розвиток загальнопедагогічних та функціональних навичок та вмінь студентів; формування спеціальних навичок та вмінь студентів, зокрема становлення їхньої активної правової позиції. В программе приведены задачи и краткая характеристика курса. Курс читается исключительно на историко-филологическом факультете студентам 5 курса исторического отделения дневной формы обучения в первом семестре, рассчитан на 78 часов, из которых 30 приходятся на лекционный курс, 22 часов - на семинарские занятия и 26 часов - на самостоятельную работу по определенным темам. Заключительной формой контроля является экзамен. Задача курса: корректировка правовых знаний, которые получили студенты во время учебы в университете, относительно требованиям учебной программы школьного курса правоведения; дальнейшее развитие общепедагогической и функциональных навыков и умений студентов; формирование специальных навыков и умений студентов, в частности становления их активной правовой позиции.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1663
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шк.курс.модуль.pdf626.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.