Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1652
Title: Методологія здоров'язберігаючої діяльності майбутнього вчителя початкової школи
Authors: Долинський, Борис Тимофійович
Долинский, Борис Тимофеевич
Dolinsky, Borys Tymofiyovych
Keywords: початкова школа
школознавство
здоров’язберігаюча діяльність
методологічні концепти
освітній процес
начальная школа
школоведение
здоровьесберегающая деятельность
методологические концепты
образовательный процесс
lementary school
school education
healthcare activities
methodological conceptss
educational proces
Issue Date: 2010
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Долинський Б. Т. Методологія здоров'язберігаючої діяльності майбутнього вчителя початкової школи : монографія / Б. Т. Долинський ; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», ПНЦ НАН України. – Одеса : М. П. Черкасов, 2010 . – 271 с.
Abstract: У монографії розглянуто методологічні (особистісно-діяльнісний, системно-цілісний, аксіологічний та культурологічний) концепти організації навчально-виховного процесу у вищій школі з метою підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування здоров’язберігаючих навичок і вмінь у молодших школярів, висвітлено основні питання здоров’язбереження в галузі освіти. Подано теоретичне обґрунтування здоров’язберігаючої діяльності майбутніх учителів початкової школи, визначено види діяльності майбутніх учителів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, розроблено класифікацію здоров’язберігаючих навичок і вмінь, які формуються в молодшому шкільному віці. Монографія призначена викладачам педагогічних вищих навчальних закладів, учителям-практикам початкової школи, студентам, науковцям. В монографии рассмотрены методологические (личностно-деятельностный, системно-целостный, аксиологический и культурологический) концепты организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе с целью подготовки будущих учителей начальных классов к формированию здоровьесберегающих навыков и умений у младших школьников, освещены основные вопросы сохранения здоровья в области образования. Представлено теоретическое обоснование здоровьесберегающей деятельности будущих учителей начальной школы, определены виды деятельности будущих учителей, направленные на сохранение и укрепление здоровья, разработана классификация здоровьесберегающих навыков и умений, которые формируются в младшем школьном возрасте. Монография предназначена преподавателям педагогических вузов, учителям-практикам начальной школы, студентам, ученым.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1652
ISBN: ISBN 978-617-590-000-0
Appears in Collections:Кафедра біології та охорони здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Долинський Методол..pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.