Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16430
Title: Місце феномена скрипкового кавера у жанрово-стильовій системі музичного мистецтва
Other Titles: The place of the violin cover phenomenon in the genre-style system of musical art
Authors: Кікнавелідзе (Швець), Катерина Олегівна
Kiknavelidze, Kateryna Olegivna
Кикнавелидзе, Екатерина Олеговна
Keywords: кавер
кавер-музика
жанр
стиль
інтерпретація
жанровий стиль
cover
cover music
genre
style
interpretation
genre style
Issue Date: 2020
Publisher: Гельветика
Citation: Кікнавідзе К. О. Місце феномена скрипкового кавера у жанрово-стильовій системі музичного мистецтва / К. О. Кікнавідзе // Науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової. Випуск 31. Одеса «Гельветика», 2020. С. 172-183.
Abstract: Мета статті – виявити місце феномена кавера у жанрово-стильовій системі музичного мистецтва. Методологія дослідження передбачає поєднання історичного та теоретичного музикознавчих підходів, зумовлюється проблемами жанрово-стильової природи музики та виконавського стилю. До кола методів залучається інтерпретативний підхід у єдності з питаннями про авторське призначення музично-виконавської творчості. Наукова новизна зумовлюється тим, що кавер розглянуто з позицій його одночасної жанрової та стильової приналежності. З огляду на те, що кавер-музика зародилася завдяки виконавській інтерпретації, ми пропонуємо розглядати її як категорію суто виконавської поетики. Кавер визначається як інтерпретативний стиль, що відповідний новому жанровому напряму виконавської творчості. Так виникає нове виконавське уявлення про категорію жанрового стилю. Як жанровий стиль кавер виникає завдяки тому, що провідним стає виконавське авторське начало, тобто специфічний жанровий образ виконавця. Саме тут кавер-стиль набуває авторських рис, але ці авторські риси залишаються у жанрових умовах кавер-музики, кавер-виконавства. Висновки. Кавер перетнув межу у русі від жанру до стилю, адже він є одночасно виконавським і жанром, і стилем. Спочатку це був окремий прийом, але потім кавер-способи самі по собі стали цікавими виконавцям, котрі бажали власними мовними засобами привертати увагу слухацької та глядацької аудиторії, зосереджуючи сприйняття на собі, потім на тому музичному матеріалі, який використовується. Як автономна жанрова сфера кавер-музика базується на виконавській поетиці, що примушує рухатися від прийому-способу-методу до нового цілісного образа, тобто до стильового рішення. Кавер за своєю природою тяжіє саме до виконавського розуміння жанрового стилю, тобто як музично-творча категорія постає виконавським жанром, що передбачає власні автономні способи (засоби) композиції. The purpose of article is to identify the place of the cover phenomenon in the genre-style system of musical art. The methodology of the study involves a combination of historical and theoretical musicological approaches, predetermined by the problems of the genre-style nature of music and performing style. The range of methods involves an interpretative approach in unity with questions about the author’s purpose within a musical performance. Scientific novelty is due to the fact that the cover was considered from the standpoint of its genre and style. Given that cover music originated through performance interpretation, we propose to consider it purely as a category of performance poetics. The cover is defined as an interpretive style that is in line with the new genre of performing arts. So, a new performing idea of a genre style category emerges. As a genre style, the cover arises due to the fact that the main author’s origin, i.e. a specific genre image of the performer, becomes the leading one. It is here that the cover style acquires the author’s traits, but these author traits remain in the genre conditions of the cover music, the cover performances.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16430
Appears in Collections:Кафедра музично – інструментальної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiknavelidze Kateryna Olehivna.pdf221.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.